Nuusflitse – November 2018 - Nasionale minimum loon in 2019 van krag

Nasionale minimum loon in 2019 van krag 

’n Nuwe nasionale minimum loon sal vanaf 1 Januarie 2019 van krag wees. Dit volf nadat Cyril Ramaphosa, President van Suid-Afrika, op 23 November 2018 die nasionale minimum loon wetsontwerp (NMLW) – Wet 9 van 2018 – onderteken het. Die regering het gepoog dat die wet reeds op 1 Mei 2018 in werking sou tree, maar die proses het langer gevat.

Volgens Gernie Botha, Regsadviseur van Vrystaat Landbou (VL), is die wet van toepassing op alle werkers, sowel as werkgewers, met uitsluiting van lede van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, nasionale intelligensie agentskap en Suid Afrikaanse geheimediens.

Die wet is nie van toepassing op ’n vrywilliger wat vir ’n ander persoon werk en wat nie enige betaling vir sy of haar dienste ontvang nie.

 

Die NMLW is die bedrag soos aangedui in skedule een van die wet en word jaarliks aangepas.

Die bedrae van toepassing is:

  • R20 vir elke gewone uur gewerk
  • Plaaswerkers is geregtig op R18 per uur;
  • Huiswerkers is geregtig op R15 per uur; en
  • Werkers verbonde aan die Uitgebreide Openbare Werksprogram, R11 per uur.

 

Vir doeleindes van die wet is ’n plaaswerker ’n persoon wat hoofsaaklik vir plaas of bosbou-aktiwiteite in diens geneem is. Dit sluit ’n huiswerker wat op ’n plaas in die woning werksaam is, asook ’n sekuriteitswag op ’n plaas, in. ’n Sekuriteitswag in die private sekuriteitsindustrie word volgens die terme van die wetgewing in daardie industrie gereël en word spesifiek van hierdie omskrywing uitgesluit.

Die wet maak verder voorsiening vir ’n kommissie (nasionale minimum loon kommissie) wat binne 18 maande van inwerkingtreding van die wet, ’n hersiening van die nasionale minimum loon (NML) moet ondersoek en aanbevelings aan die minister van arbeid moet doen.

Elke werker is geregtig op betaling van ’n salaris wat nie minder is as die NML nie en ’n werkgewer moet ’n werker ’n salaris betaal wat nie minder is as die NML nie.

Daar kan in ’n diensooreenkoms nie afstand gedoen word van die NML nie en enige bepaling in ’n ooreenkoms, kollektiewe ooreenkoms, sektorale vasstelling of wet, is onderworpe aan die bepalings van die NMLW.

Dit is ’n onbillike arbeidspraktyk vir ’n werkgewer om eensydig die salaris, werksure of ander basiese diensvoorwaardes wat betref die implementering van die NML, asook die relevante bepalings van die wet op arbeidsverhoudinge, te wysig. Die wet bepaal verder hoe ’n werker se salaris bereken moet word en bepaal verder dat die kommissie jaarliks die NML moet hersien. Die aanstelling, samestelling en funksies van die kommissie word ook in die wet bepaal. 

Die wet maak verder voorsiening vir vrystellings van werkgewers om die NML te betaal wat ondere andere nie langer as ’n jaar mag wees nie, benewens ander bepalings ten opsigte van die vrystelling.

Die wet word geïmplementeer op die datum soos deur die president in die Staatskoerant aangedui gaan word.

 

Klik hier om die aankondiging van die nasionale minimum loon in die Staatskoerant te sien.