Nuusflitse – November 2019 - Dié verlof, wetgewing geld nou vir werknemers wat ouers word

Dié verlof, wetgewing geld nou vir werknemers wat ouers word

Nuwe wetgewing maak dit moontlik vir werknemers om werkloosheidsversekering te eis wanneer hulle ouers word én ook byvoorbeeld vir pa’s om vir kraam- of ouerskapverlof te kwalifiseer.

’n Aantal artikels van die Arbeidswette Wysigingswet van 2018 is op 29 Oktober 2019 in die Staatskoerant gepubliseer en het op 1 November 2019 in werking getree.

Volgens Gernie Botha, Regsadviseur van Vrystaat Landbou, maak die bepalings dit moontlik om werkloosheidsversekering te eis en word ouerskap-verlof uitgebrei. VL bring dus die volgende onder sy lede se aandag.

Werknemers kan byvoorbeeld vir ouerlike -, aanneming- en opdraggewende ouerlike verlof in aanmerking kom.

 

’n Opsomming van die wetgewing rakende kraam- of ouerskapverlof:

Ouerlike Verlof

’n Werknemer wat die ouer van ’n kind is, is geregtig op minstens tien opeenvolgende dae se onbetaalde ouerlike verlof. Hierdie verlof neem in aanvang op die dag dat die werknemer se kind gebore word of die datum waarop die aannemingsbevel toegestaan word. Of die datum waarop ’n kind deur ’n bevoegde hof in die sorg van ’n voorgenome aannemende ouer geplaas word hangende die finalisering van ’n aannemingsbevel ten opsigte van daardie kind, welke datum ookal die eerste is.

’n Werknemer moet ’n werkgewer skriftelik in kennis stel van die datum waarop hy of sy beplan om met ouerlike verlof te begin en na ouerlike verlof terug te keer werk toe. Só ’n kennisgewing moet geskied minstens een maand of sodra dit redelikerwys haalbaar is voor die werknemer se kind gebore word of waarop die aannemingsbevel toegestaan word.

 

Aannemingsverlof

’n Werknemer wat ’n aannemende ouer is van ’n kind wat jonger as twee jaar oud is, is geregtig op onbetaalde aannemingsverlof van minstens tien opeenvolgende weke of die ouerlike verlof waarna hierbo verwys word vanaf die datum waarop die aannemingsbevel toegestaan word. Of die datum waarop die kind deur ’n bevoegde hof in die sorg van die voorgenome aannemende ouer geplaas word hangende die finalisering van ’n aannemingsbevel van daardie kind.

Die bepalings met betrekking tot ouerlike verlof en kennisgewing aan die werkgewer is ook hier van toepassing. Indien ’n aannemingsbevel betreffende twee aannemende ouers toegestaan word, kan een van die aannemende ouers om die aannemingsverlof aansoek doen en die ander aannemende ouer om die ouerlike verlof aansoek doen soos hierbo aangedui.

 

Opdraggewende ouerlike verlof

’n Werknemer wat ’n opdraggewende ouer is in ’n surrogaatmoederskapooreenkoms, is geregtig op onbetaalde opdraggewende ouerlike verlof van minstens tien opeenvolgende weke of die ouerlike verlof soos na hierbo verwys.

Die bepalings wat betref kennisgewing aan die werkgewer is weer van toepassing. Die bepalings wat betref twee ouers soos hierbo by aannemingsverlof aangedui is, is ook hier van toepassing.

 

Vir meer inligting of navrae, kontak Botha by 051 444 4609.