Nuusflitse: Februarie 2014

Nuusflitse vir Februarie 2014/Newsletter for February 2014...

 

 

 

 

 

 

1. NASIONAAL/NATIONAL

 

Boeregetalle daal met 15 000 oor drie jaar/Number of farmers decline with 15 000 over three years Verbruikers raak gereeld kriewelrig oor die stygende pryse van voedsel, maar dit wil voorkom asof hulle daaraan gewoond moet raak, veral as die daling in die aantal boere in ag geneem word. Die feit dat boere minder word, is nie net ‘n plaaslike tendens nie, dit gebeur regoor die wêreld. In Amerika het die aantal plase tussen 1980 en 2008 van 5,6 miljoen na 2,2 miljoen afgeneem. Jeff Anderson, redakteur van Modern Combat and Survival Magazine sê in ’n nuusbrief volgens statistiek was 2013 die sesde jaar in ’n ry wat die wêreld meer voedsel gebruik het as wat dit kan produseer. Volgens die nuusbrief is die wêreld se graanvlakke tans die laagste sedert 1974. “Jy hoef nie ’n wetenskaplike te wees om die wiskunde te doen en te besef dat ons voedselproduksie ernstig in gedrang is nie.”

 

In Suid-Afrika hou dalende boere getalle ook nie goeie nuus in nie. Volgens ’n verslag, Statistics on Farm Labour in South Africa, het die aantal boere tussen 2009 en 2012 van 50 332 na 34 902 gedaal. Dit verteenwoordig ’n daling van 15 427 oor drie jaar. Die aantal werkende familielede in die landbou staan tans op sowat 3582. Dit is ’n aansienlike daling van 20 428 in 1993. Volgens die verslag wat dr. Frikkie Liebenberg en prof. Johann Kirsten van die Departement van Landbou-ekonomie,-Voorligting en Landelike Ontwikkeling by die Universiteit van Pretoria saamgestel het, het die tendens van werkende familielede op plase amper heeltemal verdwyn in die formele tuislandgebiede en ontbreek dit totaal in stedelike landbou sedert 2010. “Al hierdie faktore saamgevoeg, die steil daling in die aantal boere en die kwynende betrokkenheid van familielede in boerderye, kan rampspoedige gevolge vir die langtermyn volhoubaarheid van die landboubedryf inhou.”

 

“Hierdie dalings asook die druk wat internasionaal bestaan vir voedselproduksie is duidelike tekens van watter belangrike rol boere vervul, ook in ons land,” aldus Henk Vermeulen, hoof uitvoerende bestuurder (HUB) van Vrystaat Landbou. “Boere en hulle kundigheid moet gekoester word, en die baie belangrike rol wat jongboere speel moet nooit uit die oog verloor word nie. Vrystaat Landbou besef watter belangrike en verantwoordelike rol boere vervul om Suid-Afrikaners gevoed te hou, en moedig ons lede aan om te onthou dat hulle waardevolle bates vir die ekonomie is.” Die studie is by die volgende skakel beskikbaar - http://web.up.ac.za/sitefiles/file/48/2052/2013%20Working%20Paper%20Series/Statistics%20on%20Farm%20labour%20UP%20 17%20Okt%202~28Nov13.pdf Consumers regularly get uneasy about increasing food prices. It does appear, however, that it is something the world will have to get used to, especially when the decrease in the number of farmers is taken into account.

 

This decrease is not unique to South Africa, but happens all over the world. In America the number of farms has decreased from 5,6 million in 1980 to 2,2 million in 2008. Jeff Anderson, editor of Modern Combat and Survival Magazine, says in a newsletter according to statistics 2013 was the 6th year in a row in which the world consumed more food than it could produce. According to the newsletter the world’s grain levels are the lowest since 1974.

“You don't have to be a rocket scientist to do the maths and realize that our food supply is in jeopardy.” South Africa’s decreasing number of farmers is also grim news. According to a report, Statistics on Farm Labour in South Africa, the number of farmers decreased from 50 332 in 2009 to 34 902 in 2012. This is decrease of 15 427 over a period of just three years. The number of family members working in agriculture is currently at 3582, which is a significant drop from the 20 428 in 1993.

 

According to the report of dr. Frikkie Liebenberg and prof. Johann Kirsten from the Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development at the University of Pretoria, this class of labour in agriculture is almost non-existent in the formal homeland areas and has been absent from urban agriculture since 2010. “Taken together, the precipitous drop in the number of farmers and the waning involvement of family members in farming spells disaster for the long run sustainability of agriculture.”

 

“These decreases and the pressure which exists internationally for food production are clear indications of the role farmers fulfil, also in our country,” says Henk Vermeulen, chief executive officer (CEO) of Free State Agriculture. “Farmers and their knowledge must be nurtured, and the very important role which young farmers fulfil must not be forgotten. Free State Agriculture realises the importance of farmers and the responsibility on their shoulders to feed the nation, and we encourage our members to remember they are precious assets for the economy.”

The report is available at the following link – http://web.up.ac.za/sitefiles/file/48/2052/2013%20Working%20Paper%20Series/Statistics%20on%20Farm%20labo ur%20UP%2017%20Okt%202~28Nov13.pdf

 

2. ARBEID/LABOUR

 

Bestuurder: Jacobus Stroebel Personeellid: Cynthia Troost Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Minimumloon vir plaaswerkers vanaf 1 Maart 2014 Die Departement van Arbeid het 21 Januarie 2014 die nuwe minimumlone vir 2014 bekend gemaak, op grond van die verbruikersindeks van November 2013 plus 1,5%. Hulle het die verkeerde persentasie, naamlik 5,5 plus 1,5 geneem wat ‘n 7% verhoging te staan gekom het. Dit is opgeneem met die Departement van Arbeid.

Die korrekte persentasie is ‘n 6,4% verhoging. Die onderstaande tabel gee die korrekte minimumloon:

Table 3: Minimum wages for employees in the Farm Worker Sector

Minimum rate for the Period 1 March 2013 to 28 February

2014Minimum rate for the Period 1 March 2014 to 28 February 2015

Minimum rate for the Period 1 March 2015 to 29 February 2016

Monthly

Weekly

Daily

Hourly

Monthly

Weekly

Daily

Hourl

Monthly

Weekly

Hourly

R2 274.82

R525.00

R105.00*

R11.66

R2 420.41

R558.60

R111.72*

R12.41

Previous year’s minimum wage + CPI** + 1.5%

 

* For an employee who works 9 hours per day.

**The Consumer Price Index (CPI) for quintile 1 utilized to determine minimum wage increases is 4,9% as published by Statistic South Africa on 11 December 2013. The Sectoral Determination stipulates that the wage increase will be determined by utilizing the CPI for quintile 1 + 1.5%. Therefore in terms of percentage increase, the new minimum wages as from 1 March 2014 will be 6.4%.

The minimum wage for farm workers will increase on 1 March 2014 by 6,4% and not 7% as initially communicated. The Department of Labour last week released information regarding the increase in the minimum wage for farm workers, which will come into effect on 1 March 2014. The announcement was incorrect in that the Department of Labour used the wrong quintile of the November 2013 Consumer Price Index (CPI) to calculate the increase in the farm worker minimum wage. After Agri SA followed up this problem with the departement, the error was corrected.

 

Skorsing en wetgewing

 

Vrystaat Landbou is onlangs deur van ons lede genader vir hulp met betrekking tot skorsing van werknemers en die wetlik korrekte stappe om te volg. Een van die bepalinge is voordat ’n werkgewer ’n persoon skors, moet die korrekte prosedures gevolg word en die werkgewer moet voldoende redes vir die skorsing hê. Vind onderaan ’n skakel na Vrystaat Landbou se webtuiste oor dokumente wat uitwys wat skorsing behels asook ’n kennisgewingsdokument wat gebruik kan word.

Wat behels skorsing – http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=nQHwQ%2byEVWc%3d&tabid=78&mid=447 Kennisgewingsdokument - http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=AuKiKeYEQlc%3d&tabid=78&mid=447 Free State Agriculture received a request from one of our members to assist in a situation of suspending an employee. An employer must ensure that he or she follows the correct procedures and that he or she has sufficient reasons for the suspension. Follow the internet links given underneath to access a document which describes the steps to be taken, and an official notice of suspension document. Steps to be taken - http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=nQHwQ%2byEVWc%3d&tabid=78&mid=447 Notice - http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=AuKiKeYEQlc%3d&tabid=78&mid=447

 

Kursus oor bestuur van werkers:

 

’n Twee dae lange kursus word eersdaags aangebied oor hoe boere hulle werkers beter kan bestuur op Harrismith. Die kursus word deur dr. Arnold Mol behartig, en die Swinburne boerevereniging bied dit aan. Arthur de Villiers, die wenner van die LNR Nasionale Kudde van die Jaar toekenning, en Jan Scheepers, 2010 se Agri SA/Toyota SA Jongboer van die Jaar, sal ook die geleentheid bywoon. Die kursus word op 4 en 5 Maart 2014 aangebied en kos R1650 per persoon, en belangstellendes word gevra om Alison Oates, voorsitter van die vereniging, so vining moontlik te kontak mits hulle die geleentheid wil bywoon.

Haar kontakbesonderhede is – 084 588 0411 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. A course which will run over two days, how farmers can manage their workers better, will be hosted by the Swinburne farmers association in Harrismith. The course will be presented by dr. Arnold Mol. Arthur de Villiers, the winner of the 2013 ARC National Herd of the Year Award, and Jan Scheppers, the 2010 Agri SA/Toyota SA Young Farmer of the Year, will also attend the course. The course will be presented on the 4th and 5th of March and cost is R1650 per person. Those who are interested to attend are requested to contact Alison Oates, chairperson of the association, as soon as possible. Her contact details are – 084 588 0411 or Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

 

Billike ontslag – die moets en moenies:

 

Die wet op Arbeidsverhoudinge, wet 66 van 1995, Hoofstuk VIII handel oor die onbillike ontslag van werknemers en bepaal dat daar twee vereistes is waaraan voldoen moet word alvorens ’n verhoor en ontslag weens wangedrag billik en regverdig kan wees. Eerstens moet die ontslag substansieel regverdigbaar wees, voldoende rede en bewyse moet dus die ontslag regverdig. Tweedens moet die verhoor prosedureel aan al die nodige vereistes voldoen. Die werkgewer moet ook kan bewys dat die vertrouensverhouding tussen hom en die werknemer onherstelbaar verbrokkel het en dat die oortreding kragtens die onderneming se dissiplinêre kode ontslag regverdig.

Indien die werkgewer genoegsame bewyse kan vind teen die werknemer om ’n verhoor te regverdig, moet die klagtes teen die werknemer aan hom gestel word in ’n vorm en taal wat vir die werknemer verstaanbaar is. Daar word aanbeveel dat die klagtes teen die werknemer op skrif aan hom gegee word in die vorm van ’n kennisgewing van ’n dissiplinêre verhoor. Die datum, tyd en plek waar die verhoor sal plaasvind en die volledige klagtes moet daarop verskyn. Indien die werknemer lid is van ’n vakbond, moet die vakbondverteenwoordiger ook in kennis gestel word en ’n afskrif van die kennisgewing van die dissiplinêre verhoor ontvang. Die werknemer moet minstens twee werkdae gegee word om hom vir die verhoor voor te berei. Wat belangrik is, is dat die werknemer die geleentheid gegun word om sy kant van die saak te stel en dat sy weergawe ook aangehoor word. Die werknemer kan tydens die verhoor deur ’n kollega of vakbondverteenwoordiger bygestaan en verteenwoordig word.

Die werknemer moet die klagtes teen hom verstaan en dan daarop pleit. Daarna moet die werkgewer sy kant stel, die nodige bewyse aanvoer en getuies roep indien nodig. Die werknemer sal die geleentheid kry om die werkgewer en sy getuies te kruisondervra, waarna die werkgewer weer sy eie getuies kan herondervra. Die werkgewer sal ook kans kry om die werknemer en sy getuies te kruisondervra, waarna die werknemer weer sy eie getuies kan herondervra. Die voorsittende beampte moet dan ’n objektiewe en regverdige oordeel uitspreek nadat hy albei partye aangehoor het, na die bewyse gekyk en na die getuienis geluister het. Indien die werknemer skuldig bevind word op die klagtes teen hom, moet die voortsittende beampte eers versagtende en verswarende getuienis aanhoor én in ag neem voordat hy ’n gepaste strafbepaling vir die oortreding oplê. Die skuldigbevinding, strafbepaling en redes daarvoor moet aan die werknemer gegee en verduidelik word – verkieslik op skrif.

Die werknemer kan teen die skuldigbevinding en vonnis appelleer en ook daarna die saak na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) of ’n bedingingsraad verwys. Ontslag moet ’n gepaste strafbepaling wees vir die oortreding. Dit is onbillik indien ’n werknemer, wat die eerste keer laat opdaag vir werk, verhoor en ontslaan word. Maar indien hy reeds verskeie skriftelike waarskuwings ontvang het omdat hy aanhoudend laat vir werk opdaag, sal ’n verhoor en ontslag regverdigbaar wees. Indien ’n werknemer egter aan oneerlikheid skuldig bevind word, sal ontslag sonder waarskuwing vir die eerste oortreding regverdigbaar wees. (Rapport – 16/12/2012)

 

Billike oortydwerk ’n Werknemer kan nie verplig word om oortyd te werk nie, en daar kan slegs volgens die ooreenkoms aangaande werkure tussen die werkgewer en werknemer gewerk word. ’n Werknemer sal dus moet kyk wat sy of haar dienskontrak bepaal, en mits sy of hy daartoe ingestem het, sal hy of sy nie kan weier om oortyd te werk nie. Indien die werknemer se kontrak nie daartoe toestem nie, kan ’n werknemer nie verplig word om oortyd te werk nie.

’n Werkgewer moet sy werknemers redelike kennis gee dat hy van hulle gaan verwag om oortyd te werk. Werknemers kan weier om op kort kennisgewing oortyd te werk. Ingevolge hoofstuk 2 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Wet 75 van 1997) is die maksimum normale werkure 45 uur per week. Dit is 9 uur per dag, jou etenstyd uitgesluit, indien jy 5 dae per week werk, en 8 uur per dag, etenstyd uitgesluit, indien jy meer as 5 dae per week werk. Etenstyd is onbetaald, en jou eie tyd en dit moet toegestaan word ná hoogtens vyf aaneenlopende ure van werk. Niemand mag langer as 12 uur aaneenlopend per dag werk nie, oortydwerk ingesluit.

Indien jou werkweek 45 uur oorskry, tree oortyd in. Elke werknemer is geregtig op ’n rusperiode van 12 aaneenlopende uur aan die einde van elke werkdag voordat hulle volgende werkdag begin. Werknemers is ook geregtig op weeklikse rustyd van 36 aaneenlopende uur (gewoonlik naweke). Artikel 6 (2) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal egter dat ’n werknemer nie mag weier om oortyd te werk as die omstandighede vereis dat die werk ononderbroke voortgaan en die werkgewer die omstandighede nie redelikerwys kon voorsien nie (byvoorbeeld as 'n sementvloer gegooi word of masjinerie breek), en ook as die werknemers die werk nie gedurende normale werkure kon afhandel nie.

Die maksimum oortyd wat gewerk mag word is drie uur per dag of tien uur per week. Oortydbetaling moet geskied teen 1,5 keer die normale uurlikse tarief – Sondae en openbare vakansiedae uitgesluit. In die ooreenkoms kan tyd af egter aan die werknemer afgestaan word in plaas van betaling. Dit moet ook teen 1,5 keer geskied. Werknemers wat meer verdien as die drempelbedrag soos van tyd tot tyd deur die minister van arbeid bepaal word, is nie op oortydbetaling geregtig nie. Die huidige limiet is R183 008 per jaar (dus sowat R15 250 per maand). Daar moet te alle tye billik teenoor albei partye opgetree word. (Rapport 10/03/2013)

 

3. WET EN ORDE / LAW AND ORDER

 

Voorsitter: Bernard Maree Bestuurder: Jacobus Stroebel Personeellid: Cynthia Troost Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Herstruktuering van Wet en Orde Komitee

Die volgende verteenwoordigers is tans lede van Vrystaat Landbou se Wet en Orde Komitee:


Meiring Maree – verteenwoordiger vir streke 1 en 2 – Warden en Reitz distrikte
Dirk Viljoen – verteenwoordiger vir streke 3,4 en 5 – Rosendal, Slabberts en Harrismith
Dup DuPisanie – verteenwoordiger vir streke 6 en 7 – Frankfort en Sasolburg
Johann Stadler – verteenwoordiger vir streke 8 en 9 – Heilbron en Steynsrus
Stefan Hanekom – verteenwoordiger vir streke 10,11,12,13 en 14 – Hennenman, Wesselsbron, Bultfontein, Hertzogville en
Brandfort
Bernard Maree – verteenwoordiger vir streke 15,16 en 17 – Bloemfontein, Ladybrand en Wepener
Marthin de Kock – verteenwoordiger vir streke 18, 19 en 20 – Luckhoff, Bothaville en Rouxville
Daar word tans indringend gekyk om die aantal verteenwoordigers te vermeerder aangesien daar nog altyd net vyf (sewe?) was
gegrond op distrikmunisipaliteite in die Vrystaat. Bernard Maree is tydens ’n vergadering op 12 Februarie 2014 deur die komitee
tot voorsitter verkies.The following members of Free State Agriculture is currently resprentatives on the organisation’s Committee for
Law and Order:


Meiring Maree – representative for regions 1 and 2 – Warden and Reitz
Dirk Viljoen – representative for regions 3,4 and 5 – Rosendal, Slabberts and Harrismith
Dup DuPisanie – representative for regions 6 and 7 – Frankfort and Sasolburg
Johann Stadler – representative for regions 8 and 9 – Heilbron and Steynsrus
Stefan Hanekom – representative for regions 10,11,12,13 and 14 – Hennenman, Wesselsbron, Bultfontein,
Hertzogville and Brandfort
Bernard Maree – representative for regions 15,16 and 17 – Bloemfontein, Ladybrand and Wepener
Marthin de Kock – representatives for regions 18, 19 and 20 – Luckhoff, Bothaville and Rouxville
Free State Agriculture is currently looking at expanding the number of representatives seeing as there has always
been five (seven?) as the region municipal borders are implemented in the province. Bernard Maree was elected as
chairperson during a meeting of the committee on 12 February 2014.

 

Voortsetting van Vrystaat Landbou se veiligheidsdiens:

 

Op aanbeveling van Vrystaat Landbou se Wet en Orde Komitee het die organisasie se Dag- en Uitvoerende Komitee tydens hulle vergaderings op 19 en 20 Februarie 2014 eenparig besluit om met die veiligheidsdiens aan Vrystaat Landbou lede voort te gaan na die bedanking van Hennie Gerber aan die einde van Oktober 2013. ’n Versoek om die funksies van die veiligheidsdiens aan ’n sekuriteitsfirma uit te kontrakteer het te veel logistieke en wetlike uitdagings daargestel en is nie aanvaar nie. Daar sal eersdaags geadverteer word vir die geskikte kandidaat om die funksie van die diens effektief te fasiliteer.

On recommendation of Free State Agriculture’s Law and Order Committee a unanimous decision was taken by the organisation’s Executive and Executive Management Committees to continue with Free State Agriculture’s safety services after the resignation of Hennie Gerber at the end of October 2013. A request to outsource the functions of the safety service to a security firm had too many logistical and legal challenges and was not accepted. The organisation will soon advertise for an appropriate candidate to fulfil the function and facilitate the service effectively.

 

Lesothogrens: Hulp met grensheining

 

Die eerste fase van die oprigting van die grensheining tussen Lesotho en die Vrystaat is 90% voltooi, sê Kobus Breytenbach, onder-voorsitter van Vrystaat Landbou en lid van die Wet en Orde Komitee. Die organisasie vra asseblief die samewerking van boere langs die grens om van die oprigting van die heining ’n sukses te maak. ’n Aansoek is by die provinsiale regering ingedien om die betalings aan boere vir die heinings wat opgerig word, te verhoog. Bernard Maree, voorsitter van die komitee, sê die kostes van arbeid, verskaffers en brandstof het sedert die aanvanklike bepalinge van terugbetalings gestyg.

Die staat is gevra om die terugbetalings met tussen 8% en 15% te verhoog. Die organisasie wag tans op terugvoer oor die aansoek, met die begrotings vir die nuwe boekjaar wat tans deur die staat opgestel word. Vrystaat Landbou se stryd om die staat se samewerking te kry om die grens te beveilig en infrastruktuur in stand te hou duur al 12 jaar. Maree sê dit is ’n uitgerekte proses waarby talle rolspelers betrokke is, en die burokrasie in die staat en afhanklikheid van rolspelers van mekaar veroorsaak gereeld sloering. ’n Vergadering met alle rolspelers het op 6 Februarie 2014 plaasgevind, en al die betrokkenes was teenwoordig.

“Ons wil boere vir seker druk word toegepas om die proses afgehandel te kry.” Phase one of erecting a fence on the border between Lesotho and the Free State is about 90% completed. Kobus Breytenbach, a member of Free State Agriculture’s Law and Order committee, says they want to encourage farmers to cooperate to ensure that the project is a success. The committee has applied for an increase in the amounts paid back to farmers by provincial government for erecting fences on their property. Costs of labour, providers and fuel has increased since the initial amounts to be paid to farmers was determined, says Bernard Maree, chairperson of the committee. The increase asked for is between 8% and 15%. The organisation is awaiting an answer about the application with the budgets for the new fiscal year currently being drafted by government. The struggle by Free State Agriculture with government to secure the border and to conserve the infrastructure is now in its twelfth year. According to Maree it is a prolonged process in which many different role players is involved and the processes in government and inter-dependence of the role players leads to regular delays. All the role players attended a meeting on 6 February 2014. “We want to ensure farmers that we are applying pressure to ensure the process is completed timeously.”

Skutte: Druk word tans op die provinsiale regering en mnr. Butana Khompela, LUR vir Veiligheid, Paaie en Vervoer in die Vrystaat, geplaas om te vir seker skutte vir diere wat die land binnekom, word op die nodige plekke opgerig. “Om die land se kuddes teen dieresiektes te beskerm, moet vee wat die land binnekom in skutte onder kwarantyn geplaas word, en die staat moet toesien dat die skutte operasioneel is,” aldus Bernard Maree, voorsitter van Vrystaat Landbou se Wet en Orde Komitee. Volgens Maree is ’n skut op Thaba Patshoa operasioneel, maar kan die werkverrigting van die skut nie gewaarborg word nie. Die skut wat op Ladybrand was, is toegemaak. “Skutte teen die grens met Lesotho is noodsaaklik.” Maree doen ook ’n beroep op landbouers om te sorg dat hulle vee gebrandmerk of getatoeër is soos wat die Wet vereis.

“Die Polisie is nie geneë om vee te gaan soek wat nie gebrandmerk is nie.” The farming community in the province is concerned about the safety of the country’s animal health, and the provincial government is being pressured to ensure pounds for animals are in place and operational. Mr. Butana Khompela, MEC for Safety, Roads and Transport, is also pressured to ensure the pounds are open and working. “To secure the country’s animal herd against diseases, animals which enter the country should be kept in quarantine in pounds, and the government must ensure that pounds are operational,” says Bernard Maree, chairperson of Free State Agriculture’s Law and Order committee. Maree encourages local farmers to ensure their animals are branded or tattooed as the Law requires them to be. “The Police are not inclined to search for stolen stock which is not branded.”

 

4. BEELDBOU EN TEGNOLOGIE / CORPORATE IDENTITY AND TEGNOLOGY

 

Voorsitter: Alison Oates Personeellid: Elana Bester Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. Facebook: https://www.facebook.com/VrystaatLandbou Twitter: https://twitter.com/vslandbou Ons is baie opgewonde om ons lede in te lig dat Vrystaat Landbou die sosiale media wêreld betree het en onsself nou ook op Facebook en Twitter bevind. Ons volgers op die twee webtuistes vorder fluks, en ons wil graag al ons lede aanmoedig om die twee bladsye te volg. Ons deel interessante brokkies op die twee bladsye en van tyd tot tyd laai ons ook weblinks na dokumentasie, wat betrekking het op boere, op die twee webblaaie. Vrystaat Landbou se naam op Twitter of sogenaamde Twitter handle is - @vslandbou.

 

Ons sien uit daarna om Vrystaat Landbou aan die sosiale media wêreld bekend te stel en om dit aan te wend as ’n bron om die beeld van die landbou te bevorder. Vir enige inligting rondom Facebook en Twitter blaaie, of om vir ons foto’s en gedagtes aan te stuur, kontak gerus vir Alani Janeke by 051 444 4609 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. We are very exited to inform our members that Free State Agriculture has entered the weird and wonderful world of social media. Our followers on the two pages have grown nicely, and we invite all our members to follow us on Facebook and Twitter. We share interesting facts on these pages, and from time to time we also share links to documents which farmers find useful. Free State Agriculture’s name on Twitter, or so called Twitter handle, is @vslandbou. We are looking forward to introduce Free State Agriculture to the social media world and to use these pages as sources to promote the image of agriculture. For any information about the Facebook and Twitter pages, or to send us photo’s or ideas, contact Alani Janeke at 051 444 4609 or Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

 

Plakker kompetisie: Vrystaat Landbou se voertuigplakker projek is goed op dreef en ons werk tans saam met Celéste Scheepers, ’n grafiese ontwerper van Centurion, om die beste voorstelling daarvoor te vind. Die Beeldbou Komitee is baie opgewonde oor die projek, en sien dit as ’n goeie manier om die beeld van landbou positief te bemark. Die komitee is van plan om teen Nampo 2014 die plakkers gereed te hê. Free State Agriculture’s project for stickers which can be used on vehicles is moving along well. The Image Building and Technology Committee is working with Celéste Scheepers, a graphic designer from Centurion, to find the best possible stickers. The committee is very excited about the project, and we see it as a good way to positively influence the image of agriculture. The stickers will be available at Nampo if everything goes according to plan.

 

5. INFRASTRUKTUUR – ENERGIE /INFRASTRUCTURE - ENERGY

 

Voorsitter: Jimmy Kemp Bestuurder: Dr Jack Armour Personeellid: Cynthia Troost Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ’n DVD word eersdaags beplan oor alternatiewe energie bronne en watter voordele dit vir die omgewing en dan ook vir landbou sou inhou. Vrystaat Landbou wil graag ons lede versoek om met ons in verbinding te tree mits u van alternatiewe energie gebruik maak en deel sou wou vorm van die DVD. Belangstellendes kan Cynthia Troost by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. kontak. Work on a DVD about alternative energy and the benefits for the environment and agriculture will start in due course. Free State Agriculture invites our members to contact us should you be using alternative energy on your farm and would like to take part in such a DVD. Cynthia Troost can be contacted in this regard at Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..

 

6. GRONDSAKE / LAND AFFAIRS

 

Voorsitter: Martin Detering Bestuurder: Dr Jack Armour Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. Die voorgestelde wetsontwerp op die heropening van grondeise vir ’n periode van vyf jaar is ’n warm patat wat tans in die parlement die rondte doen. Dit is ook een van die kwessies wat Pres. Jacob Zuma gedurende sy staatsrede aan aandag gegee het, en wat steeds ’n prioriteit vir die staat is. Terwyl dit onseker is of die wetsontwerp aanvaar sal word voor die nasionale verkiesing op 7 Mei 2014, het ’n hele paar boere van die Edenburg distrik die afgelope maand kennisgewings ingevolge die huidige wetgewing ontvang dat die “Bethany 16”- grondeis heropen is, en talle van hulle daardeur geraak word.

Die boere het 30 dae om op die kennisgewings te reageer. ’n Welbekende regsverteenwoordiger is gevra om die boere in die saak by te staan. The proposed bill on the reopening of the land claims process is one of the hot potatoes which parliament is focusing on. It was also one of the priority matters which Pres. Jacob Zuma touched on in his State of the Nation Address this month. While it is uncertain if the bill will be passed before the national election on 7 May 2014, a group of farmers from the Edenburg district have been served with notices with regards to the current legislation that the “Bethany 16” land claim has been reopened and it affects them. The farmers have 30 days to respond to these notices. A well-known lawyer has been approached to assist the farmers with this matter.

 

7. BOERDERYBESTUUR/ FARM MANAGEMENT

 

Voorsitter: Willie Goosen Personeellid: Dr Jack Armour Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Inligtingstelsel Ons leef in die era van tegnologie en dit is maklik om deesdae algemene inligting te bekom deur middel van internet soek-engins soos Google of sosiale media netwerke. Die sogenaamde Google-generasie ten spyt bestaan leemtes aangaande inligting en statistiek oor die landboubedryf, die aantal boere in die land asook die produkte geproduseer. Die situasie het soms uitdagings tot gevolg, veral wat die beskikbaarheid van inligting - om besluite aangaande beleidsvorming te beïnvloed, betref. Vrystaat Landbou het onlangs ’n werksessie gehou waarby verskeie rolspelers betrek is om die leemtes en moontlike oplossings te bespreek. Die organisasie tree op as fasiliteringsliggaam en verteenwoordigers van kommersiële banke, die staat, verskeie dataversamelings instansies asook die Universiteit van die Vrystaat (UV) was by die sessie teenwoordig. Dr. Antonie Geyer, verteenwoodiger van die universiteit, sê hulle is in die proses om ’n stelsel saam te stel vir die doel, maar die grootste hakplekke bestaan rondom produksiekostes en insetkostes, asook akkurate inligting oor boerderye.

 

Dr. Dirk Strydom, hoof van die Departement Landbou Ekonomie by die UV, sê die stelsel wat hulle tans ondersoek fokus daarop dat ’n individu of instansie se inligting vertroulik bly, maar tog wel opgeneem word in die algemene inligting wat vir verskillende doeleindes aangewend kan word. Die universiteit is tydens die sessie opdrag gegee om die verskillende opsies om so ’n sisteem in plek te kry, te ondersoek. Strydom beskryf boere as entrepeneurs wat ’n belangrike rol in die samelewing en die ekonomie vervul. Hy meen dat boere baie waardevolle inligting het wat nuwelinge maar ook die res van die ekonomie kan help, die juiste manier om die “inligting goudmyn” te ontgin moet net gevind word. Sy voorlegging tydens die sessie is op Vrystaat Landbou se webtuiste beskikbaar. http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=zPckZrFTpXY%3d&tabid=76&mid=444 Technology has made it very easy to access information in this day and age.

 

However, despite the so called Googlegeneration, certain gaps exists with regard to information and statistics about the agricultural sector, the number of farmers in the country and how much of which products is being produced. The situation regularly leads to challenges when it comes to influencing decisions about planned policies. Free State Agriculture recently hosted a workshop where many different role players were included to discuss possible solutions. The organisation fulfils the role of facilitator, and representatives of commercial banks, government, data service providers and the University of the Free State were present. Dr. Antonie Geyer, a representative of the university, says they are currently in the process of developing such a system. Their biggest challenge is collecting info with regard to production and input costs, as well as accurate information about farming enterprises.

 

Dr. Dirk Strydom, head of the Department of Agricultural Economics at the university, says their investigations are focused on a system whereby an individual’s information will be confidential, but will be included in to the general information about the sector which can be used for decision making. The university was requested to explore the opportunities available for such a system and to report back to the committee. Strydom describes farmers as entrepreneurs who fulfils an important role in the society and the economy. He is of the opinion that farmers have valuable information and skills with which they can assist new farmers and the rest of the community. The presentation he gave during the session, is available on Free State Agriculture’s website. http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=zPckZrFTpXY%3d&tabid=76&mid=444

 

Landboumarkvooruitskouings Werksessie Interessante feite en voorspellings is tydens die eerste Landboumarkvooruitskouingsessie van die Universiteit van die Vrystaat se Departement Natuur- en Landbouwetenskappe gedeel. ’n Kort opsomming van wat die dag gesê is, verskyn op ons webblad by http://www.vslandbou.co.za/LinkClick.aspx?fileticket=JO%2fN6A0meUA%3d&tabid=76&mid=444. Die volledige voorleggings van die universiteit is by www.agriculturersa.info beskikbaar.

 

 

8. JONGBOERE/ YOUNG FARMERS

 

Voorsitter: Wessel Hattingh Personeellid: Cynthia Troost Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Jongboer Konferensie & Jongboer van die Jaar Vrystaat Landbou se Jongboer kompetisie is goed op dreef, met beoordeelaars wat die drie finaliste se plase op 25 en 26 Februarie besoek het. Die drie finaliste; Christof Botha, Boeboe Louw en AJ van Rooyen boer onderskeidelik in die Ladybrand-, Wesselsbron- en Clocolandistrik. Die wenner sal op 3 April 2014 aangekondig word en sal outomaties deurdring na die Nasionale Jongboer Kompetisie wat deur AgriSA aangebied word later vanjaar. Vrystaat Landbou se Jongboer Konferensie sal ook op 3 April 2014 plaasvind. Wessel Hattingh, voorsitter van die komitee, nooi alle lede hartlik uit om die konferensie en die funksie by te woon. “Bring gerus jou vrou saam, ons gaan ook fokus op die belangrike rol wat die vrou in die boerdery vervul.”

 

Die konferensie en funksie sal by Emoya Estate in Bloemfontein gehou word. Die koste vir die konferensie beloop R200 per peroon, asook R200 vir die aandfunksie. Een van die sprekers by die konferensie sal Charl Senekal, ’n bekende suikerrietboer en voormalige wenner van die Landbouskrywers se Boer van die Jaar kompetisie, wees. Andre Diederichs, ’n bekende sakedeskundige, skrywer en openbare spreker, sal ook die jongboere toespreek. Free State Agriculture’s Young Farmer of the Year competition is on a roll with the judges having visited the three finalists on the 25th and 26th of February 2014. The three finalists are Christof Botha, Boeboe Louw and AJ van Rooyen from the Ladybrand, Wesselsbron and Clocolan districts respectively.

 

The winner will be announced at a gala event on the 3rd of April 2014, and the winner will automatically be entered for the National Young Farmer of the Year Competition which Agri SA hosts later this year. The organisations Young Farmer Conference will also take place on the 3rd of April 2014. Wessel Hattingh, the chairperson of the committee, cordially invites all members to attend, and to bring their wives with as the theme will also focus on the important role women fulfil on the farm. The conference and function will both be held at Emoya Estate in Bloemfontein. The costs for the conference is R200 per person, and for the evening’s function it is also R200 per person. One of the speakers at the conference is Charl Senekal, a sugarcane farmer from KwaZulu-Natal and former winner of the Agricultural Writer’s organisations’ Farmer of the Year Competition. Andre Diederichs, a well-known business expert and public speaker, will also encourage our young farmers.

 

BELANGRIKE DATUMS:

 

4 Maart 2014 – Vrystaat Landbou Grondsake vergadering
4 March 2014 – NWKV and FSRPO meeting at Warden
5 en 6 Maart 2014 – Graan SA se kongres
5 March 2014 – NWKV and FSRPO meeting at Vrede
6 March 2014 – Infrastruktuur vergadering met Sanral en Departement van Vervoer
6 Maart 2014 – NWKV en VSRPO vergadering op Heilbron
10 to 14 March 2014 – Agri SA Policy Committee Meetings
11 Maart 2014 – NWKV en VSRPO vergadering op Senekal
12 March 2014 – NWKV and FSRPO meeting at Bothaville
12 Maart 2014 – Vrystaat Landbou Wet en Orde komitee
13 March 2014 – NWKV and VSRPO meeting at Bultfontein
18 Maart 2014 – NWKV en VSRPO vergadering op Dewetsdorp
18 March 2014 – Free State Agriculture Resource Committee meeting
19 Maart 2014 – NWKV en VSRPO vergadering op Philippolis
26 Maart 2014 – Free State Agriculture Local Government meeting
27 Maart 2014 – Region 19 meeting