Nuusflitse Augustus 2015 - Nuus van die VL en VKB Veiligheidslessenaar: Reserviste beleid

 

 

Nuus van die VL en VKB Veiligheidslessenaar: Reserviste beleid

Die werwing van reserviste deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal voortaan twee keer per jaar gedoen word. Nasionale Reserviste Instruksie 3 van 2014 is op 1 Maart 2014 deur die Nasionale Polisie Kommissaris goedgekeur, en dit behels dat nasionale en provinsiale taakspanne verantwoordelik sal wees om die proses rakende reserviste te bestuur. Aanvanklik is aangedui dat die uitrol van die strategie vanaf Oktober 2014 sou plaasvind. Tans word gekommunikeer dat werwingsveldtogte twee keer per jaar sal plaasvind. Die lessenaar sowel as die onderskeie veiligheidskoördineerders sal oor inligtingsessies ingelig word, en geskikte gemeenskapslede uitnooi.

 

Slegs ‘n persoon wat aan al die kriteria voldoen en deur die Afdelings Kommissaris Sigbare Polisiëring  goedgekeur is, mag die reserviste opleiding deurloop.  Kandidate moet aan die volgende kriteria voldoen: 

                    Moet ‘n SA burger wees;

                    Moet ten minste ouer as 25 jaar en jonger as 40 jaar oud wees;

                    Mediese ondersoeke sal deur ‘n toegewysde geregisteerde mediese praktisyn uitgevoer word;

                    ‘n Kandidaat moet medies, fisies en geestelik geskik wees;

                    Moet van goeie karakter wees - agtergrond karakter ondersoeke sal geloods word;

                    Moet aan die psigometriese profiel van ‘n reservis voldoen;

                    Moet oor ‘n matrieksertifikaat beskik;

                    Moet ten minste 2 amptelike tale magtig wees waarvan een Engels sal wees;

                    Moet vingerafdrukke en DNA monsters beskikbaar stel;

                    Moet beskikbaar wees om opleiding, soos deur die Nasionale Polisie Kommissaris bepaal, te ondergaan;

                    Moet die voorgeskrewe eed aflê;

                    Moet bewus wees dat sy/haar dienste op die ouderdom van 60 jaar gestaak word;

                    Moet huidiglik ‘n betrekking bekleë en bewys daarvan kan lewer;

                    Bewys van residensiële adres moet verskaf word;

                    Moet gekeur word;

                    Moet geen kriminele rekord hê of daar mag nie enige departementele sake teen haar/hom hangend wees nie; en

                    Moet geen tattoëermerk hê wat sigbaar kan wees wanneer persoon in uniform geklee is nie.

 

Opleiding sal uit 4 fases bestaan nl induksie, basiese, vuurwapen en indiens opleiding. ’n Reservis moet 16 ure funksionele diens per maand verrig.  Reserviste sal waar moontlik aangewend word om misdaadvoorkoming te ondersteun en om die Polisie se kapasiteit gedurende hoë misdaad periodes en operasies te versterk. Werksaamhede van ’n reservis moet deur ‘n dienslys by die stasie met vooraf reëling met die reservis bepaal word. ’n Reservis moet ook dienste verrig onder die toesig van ’n funksionele Polisiebeampte of ‘n kundige reservis. Reserviste verrig dienste sonder enige vergoeding. Reserviste sal sonder range aangestel word en sal duidelik geïdentifiseer word deur ’n kenteken wat spesifiek vir hul toegewys is.

Al die provinsies is besig met die keuring van alle aktiewe reserviste en ook diegene wat alreeds ’n onderneming geteken het. Kandidate sal psigometriese toetse aflê, waarna hulle opleiding ondergaan.  Daar is dus geen werwingsveldtogte verder die jaar nie omrede die proses hierbo genoem, eers voltooi moet word. Dit wil dus voorkom asof daar geen nuwe reserviste in die Vrystaat die jaar gewerf gaan word nie.