Nuusflitse Augustus 2015

Nuusflitse Augustus 2015

 


 

Misdaad rapporteringsblad op ons webtuiste

Onderrapportering van misdade in landelike gebiede bied groot uitdagings om misdaad patrone vas te stel en gevolglik gebeurlikheidsplanne op te stel om dit die hoof te bied. Die Vrystaat Landbou (VL) en VKB Veiligheidslessenaar het derhalwe ’n blad op ons webtuiste geskep waar enige misdade op plase, hetsy dit by die Polisie aangemeld is al dan nie, aangemeld kan word. Dié misdade gaan nie opgevolg word nie, maar die statistiek sal die lessenaar in staat stel om saam met die Polisie misdaad in die provinsie te beveg.

 

Dié statistiek sal die lessenaar, Vrystaat Landbou en die Polisie bystaan om die Landelike Beveiliging Strategie toe te pas, terwyl dit ook as bewys gebruik kan word wanneer meer SAPD personeel in die provinsie versoek word. Ons moedig graag alle landbouers in die Vrystaat aan om van dié blad gebruik te maak. Julle sal dit vind op ons tuisbladwww.vrystaatlandbou.co.za

 


 

 

Nuus van die VL en VKB Veiligheidslessenaar: Reserviste beleid

Die werwing van reserviste deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal voortaan twee keer per jaar gedoen word. Nasionale Reserviste Instruksie 3 van 2014 is op 1 Maart 2014 deur die Nasionale Polisie Kommissaris goedgekeur, en dit behels dat nasionale en provinsiale taakspanne verantwoordelik sal wees om die proses rakende reserviste te bestuur. Aanvanklik is aangedui dat die uitrol van die strategie vanaf Oktober 2014 sou plaasvind. Tans word gekommunikeer dat werwingsveldtogte twee keer per jaar sal plaasvind. Die lessenaar sowel as die onderskeie veiligheidskoördineerders sal oor inligtingsessies ingelig word, en geskikte gemeenskapslede uitnooi.

 

Slegs ‘n persoon wat aan al die kriteria voldoen en deur die Afdelings Kommissaris Sigbare Polisiëring  goedgekeur is, mag die reserviste opleiding deurloop.  Kandidate moet aan die volgende kriteria voldoen: 

                    Moet ‘n SA burger wees;

                    Moet ten minste ouer as 25 jaar en jonger as 40 jaar oud wees;

                    Mediese ondersoeke sal deur ‘n toegewysde geregisteerde mediese praktisyn uitgevoer word;

                    ‘n Kandidaat moet medies, fisies en geestelik geskik wees;

                    Moet van goeie karakter wees - agtergrond karakter ondersoeke sal geloods word;

                    Moet aan die psigometriese profiel van ‘n reservis voldoen;

                    Moet oor ‘n matrieksertifikaat beskik;

                    Moet ten minste 2 amptelike tale magtig wees waarvan een Engels sal wees;

                    Moet vingerafdrukke en DNA monsters beskikbaar stel;

                    Moet beskikbaar wees om opleiding, soos deur die Nasionale Polisie Kommissaris bepaal, te ondergaan;

                    Moet die voorgeskrewe eed aflê;

                    Moet bewus wees dat sy/haar dienste op die ouderdom van 60 jaar gestaak word;

                    Moet huidiglik ‘n betrekking bekleë en bewys daarvan kan lewer;

                    Bewys van residensiële adres moet verskaf word;

                    Moet gekeur word;

                    Moet geen kriminele rekord hê of daar mag nie enige departementele sake teen haar/hom hangend wees nie; en

                    Moet geen tattoëermerk hê wat sigbaar kan wees wanneer persoon in uniform geklee is nie.

 

Opleiding sal uit 4 fases bestaan nl induksie, basiese, vuurwapen en indiens opleiding. ’n Reservis moet 16 ure funksionele diens per maand verrig.  Reserviste sal waar moontlik aangewend word om misdaadvoorkoming te ondersteun en om die Polisie se kapasiteit gedurende hoë misdaad periodes en operasies te versterk. Werksaamhede van ’n reservis moet deur ‘n dienslys by die stasie met vooraf reëling met die reservis bepaal word. ’n Reservis moet ook dienste verrig onder die toesig van ’n funksionele Polisiebeampte of ‘n kundige reservis. Reserviste verrig dienste sonder enige vergoeding. Reserviste sal sonder range aangestel word en sal duidelik geïdentifiseer word deur ’n kenteken wat spesifiek vir hul toegewys is.

Al die provinsies is besig met die keuring van alle aktiewe reserviste en ook diegene wat alreeds ’n onderneming geteken het. Kandidate sal psigometriese toetse aflê, waarna hulle opleiding ondergaan.  Daar is dus geen werwingsveldtogte verder die jaar nie omrede die proses hierbo genoem, eers voltooi moet word. Dit wil dus voorkom asof daar geen nuwe reserviste in die Vrystaat die jaar gewerf gaan word nie. 


 

Nuus van die VL en VKB Veiligheidslessenaar: Imbizo’s by Qwa-Qwa en Bethulie

Veediefstal en gebrekkige dienslewering van die Polisie is van die mees algemene klagtes wat opkomende landbouers gedeel het tydens Imbizo’s wat die Departement van Polisie, Paaie en Vervoer gedurende Julie en Augustus 2015 in QwaQwa en Bethulie aangebied het.  Verder het die landbouers uitgewys dat die munisipaliteite nalaat om goeie heinings op te rig en in stand te hou by meentgronde, wat veroorsaak dat loslopende diere op openbare paaie beland en ‘n groot risiko vir motoriste inhou.

Verder kom dit voor asof opkomende landbouers skaapwagters onwettig vanuit Lesotho in diens neem, wat ook aanleiding gee tot veediefstal. Die Departement van Arbeid en Binnelandse Sake (Immigrasie) het landbouers versoek om nie onwettige immigrante in diens te neem nie. Klagtes rakende die beskikbaarheid van die Veediefstal Eenhede se mannekag, toerusting, reikwydte en reaksietyd was herhaaldelik gemeld.

Met veediefstal as die mees prominente probleem wat landbouers in beide van die gebiede ondervind, is dit ook gemeld dat die brandmerk van vee deur opkomende landbouers gereeld nie na behore toegepas word nie, wat die terugvind van vee deur Veediefstal Eenhede of die Polisie belemmer. Verder is ook uitgewys dat ’n funksionele skut nie in een van die betrokke areas bestaan nie.

Van die ander klagtes oor die Polisie deur opkomende landbouers is dat hoewel klaers aan die Polisie meld wie betrokke verdagtes is, die verdagtes nie aangekeer word nie. In sommige gevalle is uitgewys dat Polisielede kontak met verdagtes het en hulle inlig/waarsku as sake teen hulle aanhangig gemaak word. Die wanaanwending van SAPD voertuie vir privaat gebruik is ook uitgewys. Die persepsies van beide gemeenskappe is dat die Polisie deel is van die misdaad probleem, veral ten opsigte van veediefstal.

 

Van die klagtes aan munisipaliteite is die gebruik van onwettige immigrante deur munisipaliteite, asook die groote van grond verskaf aan landbouers. Verder is gemeld dat die verkoop en vervoer van vee nie goed deur die nodige munisipale verordeninge in die areas gereguleer word nie. Dit wil dus voorkom asof opkomende landbouers dieselfde klagtes as kommersiële landbouers het ten opsigte van gebrekkige dienslewering vanaf die Polisie rakende die bywoning van klagtes, die ondersoek van misdade en terugvoering van hul sake, asook die gebrek aan mannekrag en toerusting wat misdaad bekamping ernstig belemmer.


Grondvoorstel: Reg van eerste weiering

Gedurende die maand van Augustus 2015 het Vrystaat Landbou (VL) kommentaar aan Agri SA verskaf oor ’n voorstel van reg van eerste weiering wat Agri SA al op talle geleenthede voorgestel het as ’n moontlike oplossing vir grondhervorming probleme. Die voorstel is ook ingesluit in die Groenskrif vir Grondhervorming. Volgens Agri SA se aanvanklike voorstel dokument bied dié opsie beide voordele en nadele. Mits die proses reg bestuur word, kan dit verseker dat grond wat vir herverdeling gekoop word teen werklike markwaarde verkry word en nie opgeblaasde pryse nie. Dit kan ook die las op die staat verlig om grond te identifiseer wat geskik is vir herverdeling. Nadele sluit in dat dit bona fide grondtransaksies in landelike gebied kan vertraag met die instel van ’n tydsame burokratiese proses, mits gebrekkige kapasiteit en hulpbronne beskikbaar gestel word vir dié opsie. 

Verdere navorsing deur Agri SA het wel uitgewys dat die voordele van die opsie die nadele oorskadu, mits die nodige kapasiteit beskikbaar gemaak word. Agri SA stel onder andere voor dat om die belange van die staat en privaat sektor te beskerm, stappe ingestel word om oppportuniste te verhoed om pryse van grond wat aan die staat gebied word, kunsmatig te verhoog. Die organisasie meen ook dat loodsprojekte onderneem moet word in sekere distrikte om te sien of die voorstel werkbaar is. Die volledige konsep voorstel deur Agri SA is hier beskikbaar.

 

http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/grondhervorming-seb/dokumente


Menseregtekommissie bedank Agri SA 

Die Menseregtekommissie het na aanleiding van hulle ondersoeke na geweld en misdaad op plase, aanbeveel dat ’n spesiale subkomitee deur die Gesamentlike Misdaadvoorkoming- en Sekuriteitskluster- Prioriteitskomitee aangewys moet word vir dié misdade. Die komitee moet ’n aksieplan ontwikkel ten einde die aspekte wat in die MRK verslag oor die kwessie genoem word, aan te spreek en om met die gemeenskap te skakel.

Die verslag is op 20 Augustus 2015 bekendgestel, en daarvolgens, is die Kommissie bekommerd oor die skending van menseregte in boerderygemeenskappe, met inbegrip van die reg tot veiligheid en sekuriteit. Die Kommissie het bevind dat misdaad en kriminaliteit die hoof oorsaak van geweld teen boerderygemeenskappe en veral plaaseienaars is. In sy verslag gee die Kommissie erkenning aan Agri SA se voorlegging, naamlik: “Die inligting wat voorsien was aan die paneel was uiters belangrik in die formulering van sy aanbevelings, veral ten opsigte van hoe die gebrek aan veiligheid en sekuriteit in boerderygebiede ander aspekte met betrekking tot menseregte beïnvloed.”

Agri SA verwelkom die verslag asook die aanbevelings wat gemaak is. Van die belangrikste aanbevelings van die verslag is:

·         Menseregte in boerderygebiede moet gerespekteer en bevorder word.

·         Wetstoepassingagentskappe soos die SAPD en die NVG moet hul betrokkenheid in die bestryding van misdaad teen boerderygemeenskappe opskerp.

·         Daar moet veral aandag gegee word aan rasseverhoudinge in boerderygemeenskappe tydens die voorgestelde dialoogsessies.

·         Stereotipering van boerderye moet aangespreek word en die goeie verhoudinge wat tussen plaaseienaars en plaaswerkers op baie plase bestaan, moet beklemtoon word.

·         Die Kommissie beveel aan dat die verhouding wat tussen Agri SA en die SAPD bestaan nagestreef moet word sodat lede van die boerderygemeenskap ‘n integrale deel van hul eie veiligheid kan vorm.

·         Die negatiewe stereotipering van plase moet voorkom word.

·         Die SAPD moet doeltreffende beleid implementeer om veediefstal hok te slaan, insluitend die aanstelling van personeel in vakante poste.

 

Agri SA se volledige verklaring is op ons webtuiste beskikbaar - http://vrystaatlandbou.co.za/agri-sa/artikels. Die verslag is ook beskikbaar - http://vrystaatlandbou.co.za/agri-sa/dokumente


 

Nuwe minimumloon vir plaaswerkers – VL se voorlegging

Die provinsiale openbare verhore oor die sektorale vasstelling vir plaaswerkers se minimum lone vir die volgende drie boekjare vind die 9de, 10de en 11de September 2015 plaas. Vrystaat Landbou se voorlegging in dié verband, is op ons webtuiste beskikbaar. Die organisasie het aan die einde van Augustus 2015 ‘n sms aan ons lede gestuur om te vra vir hulle kommentaar op die voorstel. Volgens inligting verskaf deur die Departement van Arbeid sal die verhore soos volg plaasvind: 

Officials

 

Town

Address

Date

Sector

Time

Lerato Beesnaar & Shaun Feldman

012 309 4232/012 309 4025

Bothaville

Moeder Kerk Saal, 5 Kerkstraat

2015/09/09

Farm

09:00: Employers

13:00: Employees

Welkom

T S Du Plessis Hall, Matjhabeng Municipality

Corner Ryk and Stateway

2015/09/10

Farm

09:00: Employers

13:00: Employees

Bethlehem

Site Hall,Dihlabeng Municipality Town Hall

9 Muller Street East/Mullerstraat Oos 9

2015/09/11

Farm

09:00: Employers

13:00: Employees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die volledige voorlegging is op ons webtuiste beskikbaar by -  http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/arbeid-mannekrag/dokumente


Maak seker van verwysings

Indiensname van werknemers of ’n werknemer kan ’n landbouer se onderneming na hoër hoogtes voer of sake bemoeilik en kompliseer. Weens navrae wat Vrystaat Landbou die afgelope tyd ontvang en/of hanteer het, moedig ons graag ons lede aan om nuwe voornemende werknemers ’n aansoek om betrekking vorm te laat invul. Ons raai ons lede ook aan om die verwysings wat die aansoeker weergee op te volg om seker te maak die feite weergegee is korrek. 

Die vorm is op ons webtuiste beskikbaar by - http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/arbeid-mannekrag/dokumente. Vir meer inligting, skakel VL by 051 4444 609.


 

Vrystaat Landbou Kongres 2015

Vrystaat Landbou (VL) is dankbaar vir ons 2015 Kongres wat goed afgeloop het op 5 en 6 Augustus 2015. Van die hoogtepunte van die Kongres was die voorleggings deur Mpumelelo Mkhabla, redakteur van die Sowetan, Greg Peterson wat afgevaardigdes meer kom leer het van die waarde van sosiale media en Angus Buchan se boodskap van hoop. Mkhabela het sy boodskap aan die Kongres ook op die Sowetan se webtuiste gepubliseer - http://www.sowetanlive.co.za/news/2015/08/17/follow-rupert-s-way-for-successful-land-reform

Dan Kriek, president van VL, is baie opgewonde oor die positiwiteit wat gedurende die Kongres by landbouers geheers het. Hy was baie beïndruk met Peterson se boodskap, en die aansporing wat dit aan landbouers gee om hul beeld uit te bou. 

Al die sprekers se voorleggings, asook Kriek se presidentsrede en die opsomming van die Kongres is op die webtuiste beskikbaar. http://vrystaatlandbou.co.za/jstuff/jaarkongres?showall=&start=1


 

Vrystaat Landbou Korporatiewe DVD

As deel van Vrystaat Landbou se beeldbou aksies, het die organisasie tydens ons Kongres op 5 Augustus 2015 ons eerste korporatiewe DVD bekendgestel. Ons is baie opgewonde oor die DVD, en moedig graag ons lede aan om dit te gaan besigtig. Die DVD sal eersdaags aan die uitvoerende bestuur beskikbaar gemaak word, tesame met ander inligting en onderhoude wat gebruik kan word by boeredae en landbouvereniging vergaderings. 

Besigtig gerus die DVD op ons webtuiste. Dankie aan Rooistoel TV vir hul uitstekende produksiewerk, en aan GWK vir hulle borgskap van die DVD. http://vrystaatlandbou.co.za/jstuff/jaarkongres?showall=&start=1


’n Landbouer se vasbarendheid om kanker te wen

’n Bekende in Suid-Afrika se landboubedryf, Schalk Pienaar, se lewe het onlangs onherroepelik verander toe hy met prostaatkanker gediagnoseer is. Hy deel graag sy verhaal met ons, en wil mede-landbouers aanmoedig om erns te maak met hul gesondheid:

Die afgelope 15 jaar het ek jaarliks in Oktober of November die internis en kardioloog besoek, asook 'n dermatoloog en uroloog. Die laasgenoemde besoeke het ek onderneem omdat ek tydig enige simptome of aanduidings van vel- en prostaat kanker deur spesialiste wou laat bepaal. Sedert ek die ouderdom van 60 bereik het, het ek die uroloog elke ses maande besoek omrede ek die "ou mans moeilikheid" vroegtydig wou vasvat. Daar is voldoende getuienis en inligting beskikbaar wat lui dat hoe vroeër kanker, en veral prostaat kanker, opgespoor word, hoe groter is die kans om dit met groot sukses te behandel. En ja, selfs te genees.

In my geval was ek in die herfs van 2014 by die uroloog en hy was tevrede met my prostaat se status. Vir allerhande grondige redes mis ek toe die Oktober of November besoek aan die "loodgieter". Oor die Feestyd begin ek onrustig voel omdat ek die besoek gemis het. Ek kry toe ’n afspraak in Februarie vanjaar en besoek die uroloog waartydens ek deeglik ondersoek en getoets word. Die uroloog het my deeglik ondersoek in sy spreekkamer deur die bekende PSA toets (’n bloedtoets), ’n sonar skandering asook die inwendige ondersoek (ja, die sogenaamde "tong tippie toets"). Na ’n dag of wat roep die uroloog my terug omdat al drie die toetse gedui het op simptome van prostaatkanker. Verdere toetse volg wat net bevestig het dat ek prostaatkanker onder lede het, en dat dit ook versprei het.

Ek is dadelik na ’n onkoloog verwys wat van toe af "oorgeneem" het as primêre behandelende geneesheer. Die verspreiding van die kanker was sodanig dat dit behandelings soos die verwydering van die prostaat, deur brachi terapie (die inplanting van radioaktiewe "draadjies" in die prostaat), doelloos gemaak het. Hormoonbehandeling is begin deur die inplant van ’n hormoon onder my maagvel en die toedien van ’n beenversterker. Met die verspreiding van prostaatkanker vestig die kankerselle hulleself op jou skelet, en dit is dus nodig om die skelet te versterk om te verhoed dat die kankerselle been aanval.

Radio terapie, beter bekend as bestraling, vir 25 sessies is ook gedoen en dit is aan die begin van Julie afgehandel. Verdere toetse word later in Julie gedoen om te bepaal tot watter mate die verskillende behandelings suksesvol was om die produksie van testosteroon deur die prostaat te stop. Testosteroon is superbrandstof vir prostaat kankerselle. Indien die pogings suksesvol was, sal die hormoonbehandeling en indien nodig verdere simptomatiese behandeling volg. Dit mag chemo therapie en nog bestraling insluit.

Ek wens niemand dit toe om meegedeel te word dat hy of sy kanker het nie. Vir die pasiënt self is dit 'n traumatiese skok. Dit is egter veel meer van ’n nagmerrie vir jou vrou, kinders, familie en vriende. Om die tyding uit die dokter se mond te hoor, is onbeskryflik: “Ek is baie jammer meneer, maar jy het kanker wat versprei het. Ons noem dit fase 4 kanker. Ons gaan alles doen om jou te help, maar u moet besef dat u uiteindelik van kanker gaan sterf.” Net so. Of dit insink of nie, jy moet self die tyding aan jou gesin, familie en vriende oordra. Dit is verskriklik.

Gaan ek my kleinkind wat oor 6 maande gebore gaan word, ooit sien. Gaan ek die kleintjies sien grootword of nie. Wat van al die drome en planne om nog dit en dat te doen. Wat van ons vakansieplanne en drome. Skielik raak baie dinge totaal onbelangrik en ander wit warm prioriteite. Soos boedel en testament sake ........... En die omgeegroep se gesprek oor verassing of begrawe word, is nou relevant. Want sien, die gewone menslike gesprekke hieroor gaan oor kostes en omgewingsvriendelike goed en begraafplase wat verniel word. Maar wat is ons Here se wil vir ons hier omtrent? Die dominee struikel om ’n uitleg van die Woord hieroor te gee. Oor dit en ander sake wil ek nou "reg" optree. Daar is nie meer opsies en tyd om te wag en kyk, of eksperimenteer nie.

My aard is om alles moontlik van ’n onderwerp te wete te kom. So het ek begin Google en oplees. Ek het enige iets wat ek in die hande kon kry, verslind. Aan die lippe gehang van ander kankerlyers. Wetenskaplike navorsingsresultate probeer ontsyfer. Probeer bepaal "hoeveel tyd het ek oor ........." Goed bedoelde boererate en allerhande advieste opgelees. Dieetkundiges geraadpleeg. Sekerlik nie 100% volledig nie, maar ek weet vandag baie meer as in Februarie. Glo my, jou kop draai naderhand.

Vandag kan ek die volgende onomwonde sterk aanbeveel omdat dit vrede, sielerus en rustigheid bring:

- Laat toets jou elke jaar by 'n hoog aangeskrewe mediese spesialis vir kanker en maak seker hy doen al drie toetse. Sesmaandelikse toetse is aan te beveel as jy oor 60 jaar is.

- Lees op oor 'n gesonde gebalanseerde dieet EN VOLG DIT. Vermy alle vorme van suiker en vet. Eet 'n vrug of twee per dag. Suiker en vet is petrol vir prostaatkanker selle.

- Oefen fisies ten minste drie keer per week fluks.

- As jy met kanker gediagnoseer word kry berading by professionele en geestelike beraders vir jou en jou gesin.

My plan om die onding in my te beveg is as volg:

 = Verootmoedig jou voor die Here. Bely jou opnuut voor Hom as jou Redder en Saligmaker. Maak die Here biddend deel van jou strategie en plan om die kanker ding te hanteer. Familie en vriende sal sorg dat jy op gebedslysies kom. Weet dat die Here dit hoor maar weet dat Hy in beheer is en dat Sy wil uiteindelik al is wat belangrik is.

 = Neem deel en onderwerp jou aan medici se behandeling, maar doen dit as deel van jou geloofsbenadering.

 = Volg 'n realistiese en sinvolle eetplan.

 = Doen gereelde fisiese oefening.

 = Mediteer ’n uur per dag.

 = Gee jou oor aan die liefdevolle versorging en ondersteuning van jou gesin, familie en vriende.

 = Ja, gebruik maar hier en daar ’n boereraat. Nie as alternatief vir die doktersbehandeling nie, maar aanvullend daartoe. As dit niks anders doen nie, dan laat dit verskaffers van die rate lekker voel.

Ek glo dat my "plan" hier uiteengesit die kanker ’n helse onaangename tyd in my lyf gaan laat beleef. Of die kanker gaan wen weet ek nie, maar dit gaan 'n verwoede stryd wees. Ongeag wat ookal, het ek my voorgeneem om steeds jubelend soos Habakuk van ouds hierdie pad met Hom wat my Vader en Redder is te loop. Hier op die ondermaanse, en/of daarna.

Groete

Schalk

 

Inligtingstukke soos verskaf deur Kansa, is op ons webtuiste beskikbaar: http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/sosiaal-maatskaplik/artikels/623-n-landbouer-se-vasbarendheid-om-kanker-te-wen


Gemeenskapsprojekte: Waar kan VL se lede betrokke raak

Verskeie omgee projekte word in die Vrystaat deur landbougemeenskappe gedryf. Vrystaat Landbou se Sosiaal Maatskaplike Komitee wil graag ons lede bedank vir dít wat hulle so gereeld vir hulle gemeenskappe doen en die helpende hand wat hulle uitsteek. Diegene wat belangstel, kan gerus on webtuiste besoek om meer te lees oor twee projekte wat ons die maand wil uitlig:

 

Die een is die Lethotheng Gemeenskapsentrum op Clocolan, en die ander is die Feed a Child projek van Wepener. Lees meer oor die Lethotheng projek hier - http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/sosiaal-maatskaplik/artikels/622-lethotheng-community-centre, en meer oor die Feed a Child projek hier - http://vrystaatlandbou.co.za/vslandbou-media/persverklarings/598-landbou-wys-hul-gee-om-agriculture-shows-it-cares


Senwes Toekomsfokus Jongboerdag


 

Landbouweekblad Konferensie

Moenie Landbouweekblad se gewilde Oplossings vir Landbou konferensie op 5 en 6 Oktober in Bloemfontein misloop nie. Kom hoor hoe van Suid-Afrika se voorste boere en sakemanne oplossings vir van landbou se mees indringende probleme gevind het – van hoe om skaal ekonomie te bereik tot die opwekking van krag op die plaas. Die registrasiekoste sluit alle etes in en ‘n opvoering van die gewilde sanger Ricus Nel. Sien jou daar! Vir meer inligting, kliek hier.   

 


 

2015 AMT Konferensie

Registrasie is nou oop vir die 2015 AMT Landbouvooruitskouings Konferensie! Die 2015 AMT Landbouvooruitskouings Konferensie sal op 29 September by die WNNR se Internasionale Konvensie Sentrum in Pretoria plaasvind. Die registrasievorm is beskikbaar op www.agrimark.co.za. Voltooide vorms kan na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. gestuur word. Vir meer besonderhede, skakel Dalene by 076 188 6533.

 


 

Farmer's Weekly media vennootskap

Farmer's Weekly is amptelike media vennoot van Vrystaat Landbou