Lejweleputswa landelike beveiliging stel die voorbeeld/Lejweleputswa rural safety sets the example

Geskep op 06 November 2015

Lejweleputswa landelike beveiliging stel die voorbeeld/Lejweleputswa rural safety sets the example

 

                                                                                                                     

 

VKB/VL Veiligheidslessenaar/ VKB/FSA Safety Desk
Verklaring/Press Release

Lejweleputswa landelike beveiliging stel die voorbeeld

’n Vergadering is tussen landbouers en die Polisie op Donderdag 29 Oktober 2015 te Tau Leralla, Hoopstad gehou wat as ‘n mini-Veiligheidsberaad beskou kon word.  Die doel van die beraad was om gebreke ten opsigte van die Landelike Beveiligings Strategie te identifiseer en met oplossings te kom oor hoe dit aangespreek kan word.  Die noord-Vrystaat is die area in die provinsie wat in 2015 die meeste plaasaanvalle en ook gepaardgaande ernstige geweldsmisdade op landbougrond ervaar het, met die VKB/VL Veiligheidslessenaar wat reeds by 15 dorpe 2 insidente aangeteken het. Die belangrikheid van die Landelike Beveiligingsplan tussen georganiseerde landbou en die SAPD as primêre dryfveer is bespreek, aangesien in 77,77% van aanvalle kriminele gearresteer was met die vinnige optrede van landbouers in ondersteuning van die Polisie.  Maj Genl. Molale, wat die Cluster bevelvoerder van die Polisie in die Lejeweleputswa streek is, het die belangrikheid van die strategie se 4 pilare weereens verduidelik nl; verbeterde dienslewering vanaf die Polisie, ‘n geïntegreerde benadering tussen landbou en die Polisie, gemeenskaps veiligheid bewusmaking deur verskeie rolspelers betrokke by landelike veiligheid asook ontwikkeling van die landelike gebiede. 

Daar is ook gekyk hoe verskillende rolspelers, waaronder privaat sekuriteits maatskappye, onder leiding van die SAPD waarde kan toevoeg tot veiligheid in die landbougemeenskap. Almal stem saam dat alle rolspelers waarde kan toevoeg om veiligheid van landbou gemeenskappe gesamentlik aan te spreek. ’n Konsep samewerkings ooreenkoms is aan alle betrokke rolspelers voorgehou waarin bevestig word dat veiligheid in die landbou gemeenskap ’n prioriteit sal wees wat daartoe kan bydra dat ‘n wen-wen situasie in alle landelike gemeenskappe bestaan. Die sodanige konsep behoort afgewentel te word tot op dorp/stasievlak sodat beide landbouers, Polisie en ander rolspelers betrokke hande kan vat om die veiligheid van landelike gemeenskappe te bevorder. Die sukses van die strategie berus grotendeels op die betrokkenheid, toegewydheid en samewerking tussen verskeie rolspelers. 

VL se Veiligheidsverteenwoordiger in die Lejweleputswa streek, Jakkals le Roux, het ‘n interaktiewe proses gefasiliteer waar onder andere sekere uitdagings in die streek aangespreek is. Die proses van inligtingsuiwering en borgprosesse is ook aan rolspelers verduidelik. ’n Menings opname asook risiko ontleding is onder beide Polisielede en landbouers gedoen rakende watter risikos ten opsigte van misdade hul in die area ervaar, asook aspekte wat ’n beperking plaas op beter dienslewering. Faktore wat landbouers weerhou daarvan om na hul eie veiligheid om te sien, is ook bespreek. Rolspelers in die Lejweleputswa Streek is positief en dankbaar vir die alreeds positiewe inisiatiewe en samewerking in die streek.

Navrae:

Jakkals le Roux – 082 781 8241

Alani Janeke – 051 4444 609  

Lejweleputswa rural safety sets the example

A meeting between farmers and the Police on 29 October 2015 at Tau Leralla near Hoopstad, can be seen as a mini Safety Summit. The purpose of the conference was to identify shortcomings of the Rural Security Strategy and to find solutions as to how they can be addressed. Most of the farm attacks that the VKB/FSA Safety Desk have on record for 2015 were in the northern Free State, with 15 towns having reported two incidents or more. The importance of the Rural Safety Plan between organized agriculture and the SAPS as primary drive was discussed, as in 77,77% of cases suspects were arrested because of fast reaction of farmers in support of the Police. Maj. Genl. Molale, the Cluster Commander of the Lejeweleputswa district, explained the importance of the 4 pillars again, namely; better service delivery from the Police, an integrated approach between agriculture and the Police, the different rural safety role players creating community safety awareness as well as development of rural areas.

Another theme that was discussed was how several role players, like private security companies, can add value under the leadership of the SAPS. Everyone agrees that all role players can add value to promote the safety of rural communities. A draft concept agreement was shared with all role players. The document confirms that safety in the agricultural community will be a priority that can contribute to a win-win situation in all rural communities. The concept should be regionalized to town / station level so that both farmers, Police and other stakeholders involved can join hands to promote the safety of rural communities. The success of the strategy depends largely on the involvement, commitment and collaboration between various stakeholders.

FSA’s Safety Representative for the Lejweleputswa district, Jakkals le Roux, facilitated an interactive process during which certain challenges in the region were discussed. The process of refining information as well as bail processes were explained to role players. A survey and risk analysis was done under Police officers and farmers with regards to crimes experienced in their area, as well as aspects that limit better service delivery. Factors that inhibit farmers to keep themselves save were also discussed.  Stakeholders in the Lejweleputswa region are positive and grateful for the positive initiatives and cooperation in the region.

Enquiries:

Jakkals le Roux - 082 781 8241

Alani Janeke – 051 4444 609