Vrystaat steeds in greep van die droogte/Free State still in drought grip

Geskep op 23 November 2015

Vrystaat steeds in greep van die droogte/Free State still in drought grip

                                                                                                                                                     

 


Verklaring/Press Release

Die Vrystaat se droogte is nog nie gebreek nie

Die droogte in die Vrystaat is nog nie gebreek nie, hoewel die provinsie se landbou gemeenskappe ongelooflik dankbaar is vir die reën wat verlede week en oor die naweek voorgekom het. Die reënval wat oor die provinsie aangemeld word, kan soos volg opgesom word: “Van 60mm se reën tot 3 duim se stof.”

In die oostelike dele van die provinsie het tussen 2mm en 40mm reën in die distrikte van Reitz, Rosendal, Clocolan, Paul Roux, Clarens, Bethlehem, Kestell en Kransfontein geval. Van die landbouers wat in hoop in dié dele al begin plant het, is ongelooflik dankbaar vir die reën. Ryp is ook vanoggend aangemeld, met landbouers wat veral in die Reitz distrik met wit grasperke wakker geword het. In die noordelike dele wat Tweeling, Frankfort en Sasolburg wissel reënval tussen niks en 40mm, met die landbouers van Sasolburg wat tans moedig plant na tussen 30mm en 40mm se reënval.

Die baie droeë dele van Wesselsbron, Bothaville, Bultfontein, Boshoff en Hertzogville het nog nie noemenswaardige reën gehad nie, met landbouers wat sê die stof lê tot drie duim dik. In die sentrale dele wat Hennenman, Heilbron, Bloemfontein, Tweespruit en Excelsior insluit is tussen 18mm en 60mm gemeet verlede week en oor die naweek.

In die suidelike dele van die provinsie, wat die Rouxville, Luckhoff en Vanstadensrus distrikte insluit wissel die reën tussen niks en 14mm. Talle landbouers is vandag moedig dat goeie opvolg reën sal volg, terwyl talle ander steeds ’n krisis beleef en ernstig reën en hulp benodig. Vrystaat Landbou wil ons lede aanmoedig om die organisasie se droogte behoefte bepalings vorm in te vul en aan ons deur te gee. Diegene wat moontlik met skenkings kan help, word ook gevra om die toepaslike vorm in te vul, sodat ons ons lede met behoeftes in kontak kan bring met diegene wat dalk vir hulle uitkoms kan gee. Die nodige vorms is op ons webtuiste beskikbaar, www.vrystaatlandbou.co.za. Die vorms moet VL asb teen Maandag, 30 November 2015, om 10:00 bereik.

Vir meer inligting, skakel:

Henk Vermeulen by 051 4444 609

Alani Janeke by 051 4444 609

The Free State is still in the drought’s grip

The drought in the Free State has not yet lightened its grip on the province, although many rural communities are very grateful for the rain that fell last week and over the weekend. The rainfall that has occurred over the province can be summarized as follows: “From 60mm of rain to 3 inches of dust.”

In the eastern parts of the province between 2mm and 40mm rain was measured in the districts of Reitz, Rosendal, Clocolan, Paul Roux, Clarens, Bethlehem, Kestell and Kransfontein. Some of the farmers who earlier planted in hope, are very pleased about the rain. Frost was also reported in the Reitz district this morning, with some farmers waking up to white frosted lawns. In the northern parts of the province, like the Tweeling, Frankfort and Sasolburg districts, rainfall varies between nothing and 40mm, with farmers from Sasolburg who are planting with lightened hearts after 30mm to 40mm of rain there.

In the very dry areas of Wesselsbron, Bothaville, Bultfontein, Boshoff and Hertzogville no significant rain has fallen, with some farmers who report dust levels of up to 3 inches deep. In the central regions, that includes Hennenman, Heilbron, Bloemfontein, Tweespruit and Excelsior, between 18mm and 60mm was measured last week and over the weekend.  

In the southern parts of the province, that includes the districts of Rouxville, Luckhoff and Vanstadensrus, rainfall varies between nothing and 14mm. Many farmers in the province are encouraged for the coming season today, while many others are still in the grip of a crisis and need urgent assistance. Free State Agriculture would like to encourage our members to fill out our drought assistance form and to give it through to us. Those who are able to assist others with possible donations, are also encouraged to fill out the necessary form, so that we can put those in need in contact with those who can possibly assist. The forms are available on our website, www.vrystaatlandbou.co.za. The forms must please reach FSA by Monday, 30 November 2015, at 10:00.

For more information, contact:

Henk Vermeulen at 051 4444 609

Alani Janeke at 051 4444 609


Farmer’s Weekly, trotse media vennoot van VL/Farmer’s Weekly, proud media partner of FSA