Landbouers gemaan om veiligheid op te skerp/Farmers encouraged to be more alert during festive season

Geskep op 24 November 2015

Landbouers gemaan om veiligheid op te skerp/Farmers encouraged to be more alert during festive season 

                                                                                                          

 

VKB/VL Veiligheidslessenaar/ VKB/FSA Safety Desk
Verklaring/Press Release

Landbouers gemaan om veiligheid op te skerp

In die derde voorval van geweld op die Vrystaat se landelike gemeenskap in minder as ’n week, is twee verdagtes gewond toe hulle op ’n kleinhoewe eienaar van Oranjeville toegeslaan het. Dave Harmse en sy vrou het vanoggend vier gewapende mans in hulle huis gevind toe hulle ondersoek ingestel het na hulle iets gehoor het.

Volgens inligting aan die VKB/VL Veiligheidslessenaar gekommunikeer het ’n oor en weer skietery voorgekom, en twee van die aanvallers is gewond. Die een aanvaller is in die sy geskiet en ’n tweede in die boud. Die twee mans is reeds in hegtenis geneem. Die twee ander aanvallers word tans deur die Polisie en die Oranjeville veiligheidsnetwerk gesoek.

Volgens Pep Buurman, Vrystaat Landbou (VL) se veiligheidskoördineer in die gebied, het Harmse se buurman en die Polisie tegelyketyd op die toneel opgedaag. Hy sê die Polisie en die landbouers het uitstekend saamgewerk om die twee verdagtes te vind, en tans het hulle die enigste padlangse uitgang uit die dorp afgekordon om die ander twee verdagtes te vind. Die dorp word andersins deur die Vaaldam omring. Harmse en sy vrou het gelukkig geen fisiese beserings opgedoen nie.

Tommie Esterhuyse, VL se Wet en Orde Komitee voorsitter, sê hy is dankbaar die Harmses het nie beseer nie. Hy moedig landbouers aan om soos Harmse hulself harde teikens te maak deur paraat te wees. “Die feestyd is om die draai, en ons weet dat plaasaanvalle en misdaad op plase in dié tyd gewoonlik toeneem. Ons wil dus alle landbouers aanmoedig om meer paraat te wees in dié tyd. Konsentreer op paraatheid en skenk aandag aan situasies wat nie normaal voorkom nie, en wees baie versigtig om in die nag net bloot uit die huis te gaan om te gaan ondersoek instel as jy iets buite gehoor het.”

Esterhuyse, VL en die landbouers van Oranjeville wil graag vir Brig Morake van Sasolburg en sy span hartlik bedank vir hulle spoedige reaksie op die voorval en die samewerking wat met die gebied se landbouers bestaan.

Die VKB/VL Veiligheidslessenaar wil graag die volgende veiligheidswenke met landbouers deel vir die feestyd:

•             Tel vee gereeld;

•             Parkeer voertuie in die motorhuis/stoor, sluit dit en hou die sleutels op ’n veilige plek;

•             Hou selfone gelaai ingeval landlyne afgesny word;

•             Hou noodnommers byderhand;

•             Ken jou werkers, hou afskrifte van hulle ID’s op leêr;

•             Aktiveer alarms saans en maak seker deure is gesluit;

•             Maak seker almal in die huis (insluitend gaste) weet wat om te doen ingeval van ’n noodsituasie.

Vir meer inligting, skakel

Tommie Esterhuyse by 082 782 0668

Henk Vermeulen, VL Hoof Uitvoerende Beampte, by 051 4444 609

Alani Janeke, VL media beampte, by 051 4444 609

 

Farmers encouraged to be more alert during festive season

In a third incident of violence in the rural areas of the Free State in less than a week, two suspects were wounded when they attacked a small holder owner in Oranjeville. Dave Harmse and his wife came across four armed men when they investigated after hearing something in their house early this morning.

According to information shared with the VKB/VL Safety Desk back and forth shooting occurred, and two of the attackers were wounded. One attacker was shot in his side, while the other was wounded in his buttocks. The two men have been arrested, while the Police and farming community’s safety network are currently searching for the other two.

According to Pep Buurman, Free State Agriculture (FSA)’s safety coordinator in the area, Harmse’s neighbour and the Police arrived on the scene at the same time. He says the Police and the farming community worked together well to find the two injured suspects. They’ve blocked the only road out of the town to find the other two. The town is otherwise surrounded by the Vaal Dam. Harmse and his wife did not sustain any physical injuries.

Tommie Esterhuyse, FSA’s Law and Order Committee chairperson, says he is very grateful that the Harmses were not injured. He would like to encourage farmers to be hard targets by being alert. “The festive season is around the corner, and we know that farm attacks and crime on farms increase during this time. We would like to encourage all farmers to be more alert in this time.  Concentrate on being alert and focus on situations that are not normal, and be very careful to just walk out of your house at night to check on something you might have heard.”  

Esterhuyse, FSA and the farmers of Oranjeville would like to thank Brig. Morake from Sasolburg and his team for their speedy reaction on the incident and for the cooperation that exists between the area’s Police and farming community.  

The VKB/VL Safety Desk would like to share the following safety tips with our farmers for the festive season:

•             Count your stock regularly;

•             Park vehicles in the garage/shed, lock it and keep the keys in a safe place;

•             Keep cell phones charged for incase land lines are cut off;

•             Keep emergency numbers handy;

•             Know you workers, keep copies of their ID’s on file;

•             Activate alarms at night, and ensure all doors are locked;

•             Ensure everyone in the house (including guests) knows what to do during an emergency situation.

For more information, contact  

Tommie Esterhuyse at 082 782 0668

Henk Vermeulen, FSA’s CEO, at 051 4444 609

Alani Janeke, FSA media officer, at 051 4444 609


Farmer’s Weekly, trotse media vennoot van VL/Farmer’s Weekly, proud media partner of FSA