Polisie in Lejweleputswa distrik baie dankbaar vir landbouers se hulp/Police in Lejweleputswa district grateful for farmers’ assistance

Geskep op 25 November 2015

Polisie in Lejweleputswa distrik baie dankbaar vir landbouers se hulp/Police in Lejweleputswa district grateful for farmers’ assistance

 

                                                                                                          

 

VKB/VL Veiligheidslessenaar/ VKB/FSA Safety Desk
Verklaring/Press Release

Polisie in Lejweleputswa distrik baie dankbaar vir landbouers se hulp

Die Polisie in die Lejweleputswa distrik is baie opgewonde oor en dankbaar vir die goeie samewerking wat tussen hulle en die landbouers van die omgewing heers. Maj. Genl. Lerato Molale, die Cluster bevelvoerder van die Polisie in die Lejeweleputswa streek, sê dit is vir hulle ‘n riem onder die hart dat hulle kan weet dat sou iets gebeur, hulle die ondersteuning van die boerdery gemeenskap het. “Dit voel goed om te kan weet op wie se knoppie ons kan druk as iets gebeur en ons het hulp nodig.”

Die landbouers en Polisie in die streek het tydens ’n mini-Veiligheidsberaad op 29 Oktober 2015 op Hoopstad ’n samewerkings ooreenkoms onderteken waarin bevestig word dat veiligheid in die landbou gemeenskap ’n prioriteit sal wees wat daartoe kan bydra dat ‘n wen-wen situasie in alle landelike gemeenskappe bestaan. Die ooreenkoms sal afgewentel word tot op dorp/stasievlak sodat beide landbouers, Polisie en ander rolspelers betrokke hande kan vat om die veiligheid van landelike gemeenskappe te bevorder.

Molale sê by al 22 stasies in die distrik is landelike veiligheids koördineerders aangestel, en in elke gebied is landbouers geïdentifiseer wat gekontak word tydens krisis situasies. Goeie samewerking bestaan ook met privaat sekuriteits instansies. Twee plaasaanval in-oefening sessies word jaarliks in die distrik gehou, sodat almal kan oefen wat om te doen tydens ’n werklike insident.

Sowat 300 landbouers het aan die vorige blou-witlig operasie deelgeneem. Molale sê talle onwettige immigrante wat in die omgewing beweeg het, is aangekeer, gesteelde vee is gevind en gesteelde items is terug gevind. Molale het Jakkals le Roux, die Vrystaat Landbou veiligheidskoördineerder in die distrik, lof toegeswaai vir al sy harde werk om goeie samewerking te verseker.

Met die feestyd wat voorlê, rig Molale die volgende versoeke aan landbouers:

-          Sorg asb dat alle vee behoorlik gebrandmerk en gedokumenteer is;

-          Wees goed ingelig oor jou werkers se agtergrond en verseker dat hulle die nodige dokumentasie het wat benodig word om hulle in diens te neem. Handhaaf goeie kommunikasie met alle werkers;

-          Verseker dat persoonlike veiligheid by plaashuise op standaard is, en maak erns met jou en jou gesin se veiligheid.

Navrae:

Maj. Genl. Lerato Molale 057 910 8001

Alani Janeke – 051 4444 609  

Police in Lejweleputswa district grateful for farmers’ assistance

The Police in the Lejweleputswa district is very excited about and grateful for the great cooperation that exists between them and the farmers of the area. Maj. Genl. Lerato Molale, the Cluster commander of the Police in die Lejeweleputswa district, says it is reassuring to know that if something happens, they have the support of the farming community. “It feels good to know whose button to press when something happens and we need help.”

The farmers and Police in the district signed an agreement of cooperation at a mini Safety Summit on 29 October 2015 at Hoopstad. The agreement confirms that safety in the agricultural community will be a priority that can contribute to a win-win situation in all rural communities. The document will be regionalized to town / station level so that both farmers, Police and other stakeholders involved can join hands to promote the safety of rural communities.

Molale says rural safety coordinators have been appointed at all 22 stations in the district and in each district farmers who can be contacted during a crisis, have been identified. Good cooperation also exists with private security institutions. Sessions to prepare and train the community about what should happen during a farm attack, takes place twice a year.  

About 300 farmers took part in the previous blue-white-light operation. Molale says many illegal immigrants who were in the area were arrested, and stolen stock as well as other stolen items were found. Molale also praised Jakkals le Roux, Free State Agriculture’s safety coordinator in the district, for all his hard work to promote good cooperation in the area.

With the holiday season laying ahead, Molale would like to request the following from farmers with regards to their safety:

-              Ensure that all stock is properly marked and documented;

-              Be well informed about your workers’ backgrounds and ensure that they have the necessary documentation needed to be in your service. Maintain good communication with all workers;

-              Ensure that your personal safety at home is up to standard, and take your and your family’s safety seriously.

Enquiries:

Maj. Genl. Lerato Molale 057 910 8001

Alani Janeke – 051 4444 609  

Farmer’s Weekly, trotse media vennoot van VL/Farmer’s Weekly, proud media partner of FSA