80 000 says STOP the Expropriation Bill – Free State Agriculture

80 000 sê: STOP die Onteieningswetsontwerp – Vrystaat Landbou

Free State Agriculture (FSA) today handed to Parliament its official submission on the Expropriation Bill. The document is supported by more than 80 000 individuals across the country who rejects the Expropriation Bill as tabled in its current form.

“Although Parliament cannot receive hard copy submissions, we have arranged with members in the Public Works and Infrastructure committee to receive our official submission. The submission was received by a member of the Department of Public Works & Infrastructure Committee of Parliament, Madeleine Hickling, as the secretary and chairperson of the committee were unable to receive the submission in person. The same is emailed to the Secretary of Committee. The Bill seeks to create a framework where expropriation of assets with nil compensation may be possible. This bill allows for any property (not just land) to be seized by the state and must, in its current form, be stopped” says Francois Wilken, President of FSA.

FSA considers the following as unacceptable aspects of the Bill and which risk to the civil liberties of all South Africans:

 1. De-facto state control of all property (Clause: 3)
 2. Municipalities will have the right to apply and regulate this law (Clause: 1)
 3. Expropriation in “public interest” is too broadly defined and as such implies that any reason can be used for expropriation. (Clause: 1)

FSA in their submission handed over to parliament today the focus is on only four main concerns:

 1. The Intentions of the Bill solely for Land Reform.
 2. The Intended Compensation as outlined in the Bill, opening the gap for Nil Compensation.
 3. The fact that the Bill focuses on all property, not just agricultural land, and
 4. The Impact of the Expropriation Bill on South Africa as a whole.

If this legislation is promulgated with South Africa’s current debt status, expounded by COVID, it will lead to instant further credit down grades, capital flight and a collapse of our economy leading to worse levels of poverty.

The FSA submission submitted is within our specific mandate from our 3 400 commercial farmer members and has the broader support from almost 80 000 South Africans who signed our online petition.

Anyone wishing to oppose the Expropriation Amendment Act can record their input on Free State Agriculture’s website (https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/ ). The input will be handed over to parliament and the number of people in support of Free State Agriculture will form part of our argument against Expropriation without compensation during oral submissions in parliament later this year and during the provincial public hearings.

Vrystaat Landbou (VL) het vandag sy amptelike voorlegging oor die onteieningswetsontwerp aan die parlement oorhandig. Die dokument word ondersteun deur meer as 80 000 individue regoor die land wat die onteieningswetsontwerp van die hand wys soos in die huidige vorm ter tafel gelê.

“Alhoewel die parlement nie harde kopie voorleggings kan ontvang nie, het ons met lede in die komitee vir Openbare Werke en Infrastruktuur ooreengekom om amptelike voorleggings te ontvang. Die voorlegging is ontvang deur ‘n lid van die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur van die Parlement, Madeleine Hickling, aangesien die sekretaris en voorsitter van die komitee nie die voorlegging persoonlik kon ontvang nie. Dieselfde word per e-pos aan die Sekretaris van die Komitee gestuur. Die wetsontwerp poog om ‘n raamwerk te skep waar onteiening van bates sonder vergoeding moontlik is. Hierdie wetsontwerp maak voorsiening vir beslaglegging op enige eiendom (nie net grond nie) en moet in sy huidige vorm gestop word.” sê Francois Wilken, president van die VL.

VL beskou die volgende as onaanvaarbare aspekte van die wetsontwerp en wat die burgerlike vryhede van alle Suid-Afrikaners in gevaar stel:

 1. De-facto staatsbeheer van alle eiendom (Klousule: 3)
 2. Munisipaliteite het die reg om hierdie wet toe te pas en te reguleer (Klousule: 1)
 3. Onteiening in “openbare belang” word te breedvoerig gedefinieer en impliseer dus dat enige rede vir onteiening gebruik kan word. (Klousule: 1)

In hul voorlegging wat Vrystaat Landbou vandag aan die parlement oorhandig het, is die fokus net op die vier belangrikste bekommernisse:

 1. Die voornemens van die wetsontwerp uitsluitlik vir grondhervorming.
 2. Die beoogde vergoeding soos uiteengesit in die wetsontwerp, wat die gaping vir nul vergoeding oopmaak.
 3. Die feit dat die wetsontwerp op alle eiendom fokus, nie net landbougrond nie, en
 4. Die impak van die Onteiening Wetsontwerp op Suid-Afrika as geheel.

As hierdie wetgewing gepromulgeer word met Suid-Afrika se huidige skuldstatus, en vererger deur COVID-19, sal dit lei tot onmiddellike verdere kredietverlaging, kapitaalvlug en ‘n ineenstorting van ons ekonomie wat tot groter vlakke van armoede sal lei.

Die voorlegging van VL is binne ons spesifieke mandaat van ons 3 400 kommersiële landboulede en het die breër steun van byna 80 000 Suid-Afrikaners wat ons aanlynversoekskrif onderteken het.

Enige persoon wat die Onteieningswetsontwerp wil opponeer, kan hul insette op Vrystaat Landbou se webtuiste aanteken (https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/). Die insette sal aan die parlement oorhandig word en die aantal persone in ondersteuning van Vrystaat Landbou sal deel vorm van ons argument teen Onteiening sonder vergoeding gedurende mondelinge voorleggings in die parlement later vanjaar en gedurende die provinsiale openbare verhore.