AG report confirms FS problems in Police, Roads & Transport Department

The Auditor General has recently confirmed that the Free State Department of Police, Roads & Transport squandered R1.138 Billion, of which R96 million is unauthorised expenditure. (See report here) The poor state of roads in the Free State has been a central discussion theme of Free States Agriculture’s recent 2 week district level roadshow across the province. Free State Agriculture expresses their shock at how public money is being wasted, especially in the Free State.

“Basic services are not delivered and it is not because of limited recourses, but the administrative leadership’s inability to hold those accountable who steal, mismanage and waste public funds. They are responsible for threatening food security and job losses in the province.”, said Francois Wilken, President of Free State Agriculture.

There has been an increasing demand from members and supporters of Free State Agriculture, particularly during their resent district level meetings, to investigate how and where they can withhold taxes which are being clearly misappropriated and rather use these funds to do the work themselves where the state is clearly failing and providing jobs for the local population.

According to the Auditor General (AG) the Free State Department of Police, Roads and Transport serves as an example of the continued disregard for procurement prescripts, and was the highest contributor of irregular expenditure (R1 billion).

FSA, through our road representatives in the local Farmers Associations, have been extremely concerned and regularly report to the department the slow pace and quality of work being done on roads by select “panel of suppliers” for the repair and maintenance of roads.

The AG further stated that the culture of no consequences has been created through the political and administrative leadership’s inability to implement consequence management for the pervasive non-compliance with legislation. Thus, the environment was vulnerable to misappropriation, wastage and the abuse of state funds.

FSA urges the AG to act sooner rather than later on the promise that the AG will, where she feel there is no progress, invoke the instruments in the law, to ensure that there is appropriate and timely accountability. FSA will monitor this situation and if necessary write to the AG on these matters.

Ouditeur-generaal verslag bevestig VS probleme in polisie, paaie en vervoer departement

Die ouditeur-generaal het onlangs bevestig dat die Vrystaatse departement van polisie, paaie en vervoer R1,138 miljard verkwis het, waarvan R96 miljoen ongemagtigde uitgawes is. (Sien verslag hier)Die swak toestand van paaie in die Vrystaat was ’n sentrale besprekingstema van Vrystaat Landbou (VL) se onlangse distriksvergaderings wat regoor die provinsie aangebied is. Vrystaat Landbou spreek hul skok uit oor die verspilling van openbare geld, veral in die Vrystaat.

“Basiese dienste word nie gelewer nie en dit is nie as gevolg van beperkte hulpbronne nie, maar die administratiewe leierskap se onvermoë om diegene wat openbare fondse steel, wanbestuur en vermors verantwoordelik te hou. Hulle is verantwoordelik vir die bedreiging van voedselsekerheid en werkverliese in die provinsie.”, het Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou, gesê.

Daar is toenemende navrae van lede en ondersteuners van Vrystaat Landbou, veral tydens die onlangse distriksvergaderings, om ondersoek in te stel na hoe en waar hulle belasting wat duidelik onwettig toegewys word, kan weerhou en eerder hierdie fondse te gebruik om self die werk te doen, waar die staat duidelik besig is om te misluk, en werk aan die plaaslike bevolking te bied.

Volgens die ouditeur-generaal dien die Vrystaatse departement van polisie, paaie en vervoer as voorbeeld van die volgehoue miskenning van voorskrifte vir aankope en was die grootste bydraer tot onreëlmatige uitgawes (R1 miljard).

Wilken bevestig dat VL, deur middel van die organisasie se padverteenwoordigers in die plaaslike boereverenigings, uiters bekommerd is en rapporteer gereeld aan die departement die stadige tempo en kwaliteit van die werk wat aan paaie gedoen word deur ‘n geselekteerde “verskafferspaneel” vir die herstel en instandhouding van paaie.

Die OG het verder verklaar dat die kultuur van geen gevolge geskep is deur die politieke en administratiewe leierskap se onvermoë om nagevolge te implementeer vir die deurdringende nie-nakoming van wetgewing. Die omgewing was dus kwesbaar vir wanaanwending, vermorsing en misbruik van staatsfondse.

VL doen ’n beroep op die ouditeur-generaal om vroeër eerder as later op te tree met die belofte dat die OG, ‘waar sy meen dat daar geen vordering is nie, die instrumente in die wet sal oproep om te verseker dat daar toepaslike en tydige aanspreeklikheid is’. VL sal hierdie situasie monitor en indien nodig aan die OG skryf oor hierdie aangeleenthede.