FSA will make its mark in parliament – EWC

Parliament will be hearing oral submissions from today from various organisations and individuals regarding the Expropriation Bill. Free State Agriculture will be preparing itself in defense of property rights, the rule of law and healthy economic policies. (See our presentation here). The organisation will explain to the members of parliament why the two houses (Parliament and the National Council of Provinces) must vote, with a large majority, against the bill to avoid a poverty crisis in the country.

“Free State Agriculture rejects the Bill (B23-2020) in its current form, any amendment to section 25 of the Constitution (Act 108 of 1996) or any similar bills of which may have a negative impact on any form of private property rights. Expropriation of any form of private property without compensation is completely rejected.” says Dr. Jack Armour, Commercial manager of Free State Agriculture.

Free State Agriculture will oppose any legislation that may have a negative impact on any form of property right or expropriation without compensation of any form of private property. The organisation explained that property rights must be expanded to be accessible for all South Africans. The Expropriation Bill diminishes and threatens property rights.

Free State Agriculture proposes:

 1. To support future-oriented economically sustainable agricultural development.
 2. The state must fulfil its responsibility with regards to infrastructure, extension services and other agricultural support services in cooperation with the private sector
 3. The state, commercial banks and other financing institutions must establish models to provide financing that provides full title to all new entrants to agriculture.

Free State Agriculture warned of repercussions should MP’s ignore South Africans objections and fail to stop the bill:

 • Already uncertainty, downgrades, disinvestment.
 • A dangerous gap for EWC enacted and in the wrong hands will be disastrous for SA.
 • EWC enacted will be a drain to the fiscus on legal battles more costly than just buying the land.
 • A destruction of all property rights will cut us off from the developed world and leave us at the mercy of unreliable politicians (3 spheres of gov.) for just and equitable land allocation = instability.
 • Uncertainty -> Capital flight = job losses = more instability.
 • Unrealistic expectation created increases instability, racial tension and worsening rural crime.
 • Food security impact by devastating productive commercial agriculture at all 3 levels from back yard, to smallholder to commercial.
 • Destroy people’s hope to receive title deeds and ownership of a property to call their own – to build individual and generational wealth on.
 • Prevent the transfer of skills and stop the goodwill from the commercial sector to develop successful new farmers.

Free State Agriculture has launched a successful campaign to help stop the Expropriation Bill through an online petition. The campaign generated 85 000+ individual objections against the Expropriation Bill. More information regarding the current Bill can be found on https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/

The organisation warned that the process may have to start from afresh if irregularities that have been raised by the Institute of Race Relations are found to be true. Therefore, the public should not stop supporting Free State Agriculture’s written submissions. Visit Free State Agriculture’s website to help make your submission against the Expropriation Bill.

Landbou sal sy stempel in parlement afdruk – OSV

Die parlement sal vandag mondelinge voorleggings van verskillende organisasies en individue oor die onteieningswetsontwerp aanhoor. Vrystaat Landbou sal hom voorberei ter verdediging van eiendomsreg, die oppergesag van die reg en gesonde ekonomiese beleid. (Sien ons voorlegging hier). Die organisasie sal aan die parlementslede verduidelik waarom die twee huise (die Parlement en die Nasionale Raad van Provinsies) met ’n groot meerderheid teen die wetsontwerp moet stem om ’n armoedekrisis in die land te vermy.

“Vrystaat Landbou verwerp die wetsontwerp (B23-2020) in sy huidige vorm, enige wysiging van artikel 25 van die Grondwet (Wet 108 van 1996) of enige soortgelyke wetsontwerpe wat ‘n negatiewe impak op enige vorm van private eiendomsreg kan hê. Onteiening van enige vorm van private eiendom sonder vergoeding word heeltemal verwerp.”, sê dr. Jack Armour, kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou.

Vrystaat Landbou sal enige wetgewing, insluitend onteiening sonder vergoeding, teenstaan wat ‘n negatiewe impak op enige vorm van eiendomsreg van enige vorm van privaat eiendom het. Die organisasie verduidelik dat eiendomsreg uitgebrei moet word om toeganklik vir alle Suid-Afrikaners te wees. Die onteieningswetsontwerp verminder egter eiendomsreg en bedreig dit.

Vrystaat Landbou stel voor:

 1. Om toekomsgerigte ekonomies volhoubare landbou-ontwikkeling te ondersteun.
 2. Die staat moet sy verantwoordelikheid ten opsigte van infrastruktuur, voorligtingdienste en ander landbou-ondersteuningsdienste in samewerking met die private sektor nakom
 3. Die staat, kommersiële banke en ander finansieringsinstellings moet modelle opstel om finansiering te verskaf wat die voltitel aan alle nuwe toetreders tot die landbou bied.

Vrystaat Landbou het gewaarsku vir gevolge indien LP’s Suid-Afrikaners se besware ignoreer en nie die wetsontwerp stop nie:

 • Reeds onsekerheid, afgraderings, disinvestering.
 • ‘n Gevaarlike gaping vir die verordende onteiening sonder vergoeding wat in die verkeerde hande rampspoedig vir Suid-Afrika sal wees.
 • Verordende onteiening sonder vergoeding sal die fiskus dreineer vir regstryde wat duurder is as om net die grond te koop.
 • ‘n Vernietiging van alle eiendomsregte sal ons van die ontwikkelde wêreld afsny en aan die genade van onbetroubare politici (3 regeringsfere) oorlaat vir regverdige en billike grondtoekenning = onstabiliteit.
 • Onsekerheid -> Kapitaalvlug = werksverliese = meer onstabiliteit.
 • ’n Onrealistiese verwagting skep onstabiliteit, rassespanning en erger landelike misdaad.
 • Die impak op voedselsekerheid deur die produktiewe kommersiële landbou op al drie vlakke te vernietig, van bestaansboere tot kleinboer tot kommersieel.
 • Vernietig die hoop van mense om titelaktes en eienaarskap van ‘n eiendom te ontvang om hul eie te noem – om individuele en generasie rykdom op te bou.
 • Voorkom die oordrag van vaardighede en stop die welwillendheid uit die kommersiële sektor om suksesvolle nuwe boere te ontwikkel.

Vrystaat Landbou het ‘n suksesvolle veldtog geloods om die onteieningswetsontwerp te help stop deur middel van ‘n aanlynversoekskrif. Die veldtog het 85 000+ individuele besware teen die onteieningswetsontwerp genereer. Meer inligting rakende die huidige wetsontwerp kan gevind word op https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/

Die organisasie het gewaarsku dat die proses van vooraf sal moet begin indien onreëlmatighede wat deur die Instituut vir Rasseverhoudinge geopper is, waar is. Daarom moet die publiek nie ophou om Vrystaat Landbou se skriftelike voorleggings te steun nie. Besoek Vrystaat Landbou se webwerf om u voorlegging teen die Wetsontwerp op Onteiening te maak.