Constitutional amendment: EFF & ANC impasse can be overcome

The highly publicised political impasse between the EFF and ANC over the constitutional amendment to Section 25 should not cause citizens to let their guard down. According to Free State Agriculture (FSA) president, Francois Wilken, it is not uncommon in the South African political arena for political parties, even alliance partners, to vehemently oppose one another on an issue but then decide to join forces later.

“The EFF and ANC do not differ on principle when it comes to expropriation without compensation, but only on method. We should be weary of the possibility that the ANC and EFF might overcome their semantic differences and so obtain the 66% parliamentary majority required to change Section 25”.

If the 18th Constitutional Amendment is passed, it will establish the principle for zero compensation for expropriated property – i.e., nationalisation. In addition, through the principle of state custodianship, the state will establish hegemony over expropriated property. “If these amendments are read in conjunction with the proposed expropriation bill (that will allow the state to target any asset), the full intent of policy makers become clear”, Wilken said.

Wilken highlighted that the ANC and EFF could still join forces well after the August 13th deadline for public comment on the Constitutional Amendment has expired. It is therefore paramount that citizens and organisation that oppose the amendment ensure that their voices are heard before or on 13 August.

Free State Agriculture, on behalf of its members and supporters, will make its formal objection to the proposed 18th Constitutional Amendment. “We call on all who believe in freedom, the free market and the protection and expansion of individual private property rights, to oppose the 18th constitutional amendment to Section 25 of the Bill of Rights”.

The public can support this FSA campaign on its website at the following link: https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-property-rights/

Grondwetlike wysiging: EFF en ANC se dooiepunt kan oorkom word

Die omstrede politieke dooiepunt tussen die EFF en die ANC oor die grondwetlike wysiging van artikel 25, moet nie veroorsaak dat landsburgers nou hul waaksaamheid verslap nie. Volgens die president van Vrystaat Landbou (VL), Francois Wilken, is dit nie ongewoon in die Suid-Afrikaanse politieke arena dat politieke partye, selfs alliansievennote, mekaar hewig oor ‘n kwessie teenstaan maar dan later besluit om kragte saam te snoer nie.

“Die EFF en ANC verskil nie in beginsel oor onteiening sonder vergoeding nie, maar slegs oor metode. Ons moet waaksaam wees vir die moontlikheid dat die ANC en EFF hul semantiese verskille kan oorkom en sodoende die parlementêre meerderheid van 66% kry wat nodig is om artikel 25 te verander ”.

Indien die 18de grondwetwysiging aanvaar word, sal dit die beginsel vir nulvergoeding vir onteiende eiendom vestig – d.w.s. nasionalisering. Boonop sal die staat deur middel van die beginsel van voogdyskap volle seggenskap oor onteiende eiendom vestig. “As hierdie wysigings met die voorgestelde onteieningswetsontwerp (wat die staat in staat sal stel om enige bate te teiken) saamgelees word, word die volle impak van beleidmakers duidelik,” het Wilken gesê.

Wilken het beklemtoon dat die ANC en EFF nog steeds kragte kan saamsnoer nadat die sperdatum van 13 Augustus vir openbare kommentaar oor die grondwetlike wysiging verstryk het. Dit is dus uiters belangrik dat burgers en organisasies wat die wysiging teenstaan, seker maak dat hul stem voor of op 13 Augustus gehoor word.

Vrystaat Landbou sal namens sy lede en ondersteuners, sy formele beswaar teen die voorgestelde 18de grondwetwysiging maak. “Ons doen ‘n beroep op almal wat in vryheid, die vrye mark en die beskerming en uitbreiding van individuele privaat eiendomsreg glo, om die 18de Grondwetlike wysiging van artikel 25 van die Handves van Regte teë te staan.

Die publiek kan Vrystaat Landbou se veldtog op sy webwerf ondersteun op die volgende skakel: https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-property-rights/