Firearms Control Amendment Bill is an attack on the right to life

“Self-defence is recognized by all legal systems. Where a choice has to be made between the lives of two or more people, the life of the innocent is given preference over the life of the aggressor. This is consistent with section 33(1). To deny the innocent person the right to act in self-defence would deny to that individual his or her right to life.”

This Constitutional Court ruling, by former Chief Justice Chaskalson, forms part of Free State Agriculture’s (FSA) comprehensive comment on the proposed Firearms Control Amendment Bill, which was already submitted.

In its comments (attached), FSA argues that the Firearms Control Amendment Bill (the Bill) would:

  • In practice places a limitation on firearm license application.
  • Decrease the number of firearms and ammunition a firearm owner may possess.
  • Criminalize the possession and utilisation of reloading equipment.
  • Further increase the difficulty in obtaining a firearm license whilst the insufficiency and shortcomings of the existing process is not addressed.

It is the opinion of Free State Agriculture that this Bill is an unwarranted attempt to significantly increase the difficulty in owning a legal firearm and at the same time drive a disarmament agenda.

The utilisation of illegal firearms by criminals will not be solved by this Bill and the apparent narrative that legal firearms are the elephant in the room, is a complete misrepresentation. “If promulgated, the Firearms Control Amendment Bill will ensure a safer environment for violent criminals to operate in. Therefore, this Bill cannot be seen as anything but an attack on the right to life of law abiding citizens”, says FSA President, Francois Wilken.

Anyone still wishing to support FSA’s campaign against the proposed Firearms Control Amendment Bill, can visit FSA’s website https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/

Vuurwapenwysigingswetsontwerp is ’n aanval op die reg op lewe

“Selfverdediging word deur alle regstelsels erken. Waar ‘n keuse tussen twee of meer mense se lewens gemaak moet word, kry die lewe van die onskuldiges voorkeur bo die lewe van die aggressor. Dit strook met artikel 33 (1). Om die onskuldige persoon die reg om uit selfverdediging op te tree te ontken, sou daardie persoon se reg op sy of haar lewe ontken.”

Hierdie uitspraak van die konstitusionele hof, deur die voormalige hoofregter Chaskalson, vorm deel van Vrystaat Landbou (VL) se omvattende kommentaar op die voorgestelde wysigingswetsontwerp op vuurwapens, wat alreeds ingedien is.

  • Plaas in die praktyk ‘n beperking op die aansoek om vuurwapenlisensies vir selfverdediging.
  • Verminder die aantal vuurwapens en ammunisie wat ‘n vuurwapeneienaar mag hê.
  • Kriminaliseer die besit en gebruik van herlaai -toerusting.
  • Verhoog die moeilikheidsgraad om ‘n vuurwapenlisensie te verkry terwyl die ontoereikendheid en tekortkominge van die bestaande proses nie aangespreek word nie.

Dit is die mening van Vrystaat Landbou dat hierdie wetsontwerp ‘n ongegronde poging is om die moeilikheidsgraad om ‘n wettige vuurwapen te besit, aansienlik te verhoog en terselfdertyd ‘n ontwapeningsagenda te dryf.

Die gebruik van onwettige vuurwapens deur misdadigers sal nie deur hierdie wetsontwerp opgelos word nie en die klaarblyklike narratief dat wettige vuurwapens die olifant in die kamer is, is ‘n totale wanvoorstelling. “As dit afgekondig word, sal die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer ‘n veiliger omgewing vir geweldsmisdadigers verseker om in op te tree. Daarom kan hierdie wetsontwerp nie gesien word as iets anders as ‘n aanval op die reg op lewe van wetsgehoorsame burgers nie”, sê VL-president, Francois Wilken.

Enige persoon wat steeds Vrystaat Landbou se veldtog teen die voorgestelde wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer wil ondersteun, kan die organisasie se webwerf besoek by https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/