Agricultural role players meet with MEC to discuss illegal influxes from Lesotho

The Free State MEC for Police, Roads and Transport, Mr Sam Mashinini, will meet with various role players from Lesotho and South Africa on 28 April to discuss the illegal influx of Lesotho citizens into the Klaarwater area on specific routes and farms from Lesotho. Role players including the SANDF, SAPS, local farming communities and peers from Lesotho will meet during the cross-border meeting in Zastron.

“The illegal influx has been going on almost daily for the past decade and has not decreased at all during the lockdown period.” says Francois Wilken, president of Free State Agriculture (FSA).

Several written requests have been made to law enforcers, the office of the MEC, the SANDF, the SAPS and various forums to actively address the problem, but do not deliver the desired results. “The illegal entry of Lesotho citizens is definitely related to increasing crime activities in the area that seriously impede the safety of farming communities and towns adjacent to the RSA / Lesotho border,” Wilken added.

In addition to Wilken, a delegation from FSA’s Rural Safety Committee as well as leading farmers in the Zastron area will attend the meeting to express their dissatisfaction with the state of affairs and to make written requests for urgent government intervention.

Free State Agriculture expresses the hope that a permanent solution will be found in order to address these and similar problems on the border.

Landbou rolspelers vergader met LUR oor onwettige instromings uit Lesotho

Die Vrystaatse LUR van Polisie, Paaie en Vervoer, mnr Sam Mashinini, vergader op 28 April met verskeie rolspelers uit Lesotho en Suid-Afrika om die onwettige instroming van Lesotho-burgers in die Klaarwater-area op spesifieke roetes en plase vanuit Lesotho te bespreek. Rolspelers waaronder die SANW, SAPD, plaaslike boeregemeenskappe en eweknieë uit Lesotho sal tydens die oorgrens vergadering in Zastron bymekaar kom.

“Die onwettige instromings vind die afgelope dekade byna daagliks plaas en het geensins afgeneem tydens die staat van inperking nie.” sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL).

Verskeie skriftelike versoeke is aan wetstoepassers, die kantoor van die LUR, die SANW, die SAPD en verskeie forums gerig om daadwerklik aandag aan die probleem te skenk, maar lewer nie die gewenste resultate nie. “Die onwettige binnekoms van Lesotho-burgers hou beslis verband met toenemende misdaad aktiwiteite in die area wat die veiligheid van boerderygemeenskappe en dorpe aangrensend tot die RSA/Lesothogrens ernstig belemmer.”, voeg Wilken verder by.

Benewens Wilken, sal ʼn afvaardiging van VL se Landelike Veiligheidskomitee asook leierboere in die Zastron-area die vergadering bywoon om hul misnoeë met die stand van sake te kenne te gee en skriftelike versoeke tot dringende intervensie van die regering te rig.

Vrystaat Landbou spreek die hoop uit dat ‘n permanente oplossing gevind sal word ten einde dié en soortgelyke probleme teen die grens aan te spreek.