Law-abiding gun owners are not the cause of violent crime

“Law-abiding gun owners are not the reason for violent crime, Adv. Shandu.” This is the reaction of Free State Agriculture to Adv. Lungelwa Shandu, chairperson of the Firearms Appeal Board’s statements on the current affairs program Carte Blanche, on Sunday 6 June 2021.

During the interview, Adv. Shandu explains the SAPS’s reasons for banning self-defense as motivation for a gun license.

According to Adv. Shandu, weapons stolen from legal gun owners are most commonly used during violent crime. Adv. Shandu argues that if there are fewer legal firearms in the possession of law-abiding gun owners, criminals will not have access to weapons. For this reason, Adv. Shandu means that specifically those people that carry weapons for self-defense reasons may not possess weapons (2:46 to 3:30).

According to the President of Free State Agriculture, Francois Wilken, Adv. Shandu implicates that law-abiding citizens are the reason for violent crime.  Should Adv. Shandu’s reasoning be taken further, it would also mean that other assets such as vehicles (which are also used in robberies) should also be taken out of the hands of vehicle owners. If Adv. Shandu’s argument is correct:

 1. Why not completely disarm the security companies, SAPS and the army? – Surely it will stop all violent crime?
 2. Why, then, are other reasons, other than self-defense, accepted for gun licensing?
 3. Does this mean that only weapons licensed for self-defense purposes are used during violent crime?

Free State Agriculture (FSA) is concerned that the remarks of Adv. Shandu indicates a deeper problem. The interview gives the viewer the impression that the police place the blame for the high crime rate on the victims of crime and not on their own shortcomings. If the policing of the country were up to standard:

 • There would be no need for citizens to possess weapons for self-defense reasons.
 • A criminal would never gain access to the home of a legal firearm owner.
 • Less violent crime would have been committed.

Wilken further believes that the government further seeks to disguise its negligence in the proper handling of firearm license applications by means of the draft amendment bill. In this regard, existing legislation is already in place and through its proper application and implementation it can be ensured that a proper system is in place. “The problem seems to be with the application rather than the legislation. If it is the intention to seek a different outcome by changing legislation, a different outcome is far-fetched in the current circumstances. Proper service delivery should only be provided to the public. ”

Free State Agriculture (FSA) is of the opinion that the insert on the draft Firearms Control Amendment Act is indicative of the anti-firearms agenda that is currently being pursued by the government and certain institutions.

To ensure that the voice of those opposed to the bill is heard, Free State Agriculture has made a link available on its website (https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/ ) which members of the public can complete. The submissions will be submitted by FSA to the secretariat of the police.

Wetsgehoorsame wapeneienaars is nie die rede vir geweldsmisdaad nie

“Wetsgehoorsame wapeneienaars is nie die rede vir geweldsmisdaad nie, adv. Shandu”. Dit is die reaksie van Vrystaat Landbou op adv. Lungelwa Shandu, voorsitter van die Vuurwapen-appèlraad, se uitsprake op die aktualiteitsprogram Carte Blanche, op Sondag 6 Junie 2021.

Tydens die onderhoud verduidelik adv. Shandu die SAPS se redes vir die verbanning van selfverdediging as motivering vir ʼn wapenlisensie.

Volgens adv. Shandu, word wapens wat vanaf wettige wapeneienaars gesteel word die meeste tydens geweldsmisdaad gebruik. Adv. Shandu redeneer dat, indien daar minder wettige vuurwapens in besit van wetsgehoorsame wapeneienaars is, misdadigers nie toegang tot wapens sal kry nie. Om hierdie rede meen Adv. Shandu dat spesifiek daardie gene wat wapens vir selfverdedigingsredes nie wapens mag besit nie (2:46 tot 3:30).

Volgens die President van Vrystaat Landbou, Francois Wilken, impliseer adv. Shandu dat wetsgehoorsame landsburgers die rede vir geweldsmisdaad is. Indien adv. Shandu se redenasie verder geneem sou word, sal dit ook beteken dat ook ander bates soos voertuie (wat ook in rooftogte gebruik word) uit die hande van voertuig eienaars geneem moet word.  Indien adv. Shandu se argument korrek is:

 1. Waarom dan nie ook die sekuriteitsmaatskappye, SAPS en weermag volkome ontwapen nie? – Sekerlik sal dit alle geweldsmisdaad stop?
 2. Waarom word ander redes, as selfverdediging,  dan vir wapen-lisensiëring aanvaar?
 3. Beteken dit slegs wapens wat vir selfverdediging redes gelisensieer is, tydens geweldsmisdaad gebruik word?

Vrystaat Landbou (VL) is bekommerd dat die uitlatings van Adv. Shandu op ʼn dieper probleem dui. Die onderhoud laat by die kyker die indruk dat die polisie die skuld vir die hoë misdaadsyfer op die slagoffers van misdaad plaas en nie op hul eie gebreke nie. Indien die polisiëring van die land op standaard was sou:

 • daar geen behoefte by landburgers gewees het om wapens vir selfverdediging- redes te besit nie.
 • ʼn krimineel nooit toegang tot die huis van ʼn wettige vuurwapen eienaar kon kry nie.
 • minder geweldsmisdaad gepleeg kon word.

Verder meen Wilken dat die regering verder poog om by wyse van die konsepwysigingswetsontwerp sy nalatigheid in die behoorlike hantering van vuurwapenlisensie aansoeke te verbloem. In hierdie opsig is bestaande wetgewing alreeds in plek en deur die behoorlike toepassing en uitvoering daarvan kan daar toegesien word dat ʼn behoorlike sisteem in plek is. “Die probleem blyk te wees by die toepassing eerder as die wetgewing. Indien dit die intensie is om ʼn ander uitkoms te soek deur wetgewing te verander, is ʼn ander uitkoms in die huidige omstandighede vergesog. Daar kan bloot behoorlike dienslewering aan die publiek verskaf word.”

Vrystaat Landbou (VL) is van mening dat die insetsel oor die konsep vuurwapenbeheerwysigingswet aanduidend is van die anti-vuurwapen agenda wat tans deur die regering en sekere instansies gedryf word.

Om te verseker dat diegene wat teen die wetsontwerp gekant is se stem gehoor word, het Vrystaat Landbou ‘n skakel op sy webwerf beskikbaar gestel (https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/ ) wat lede van die publiek kan voltooi. Die voorleggings sal deur VL by die sekretariaat van die polisie ingedien word.