Help our farmers back on their feet after the devastation caused by locusts

South Africa’s rural areas are seriously threatened by an exceptionally large locust pest. This disaster will have a major impact on food production and could also paralyse the economy in the affected areas. Therefore, the necessary prevention measures should be taken before the eggs hatch again.

We need to assist these communities. That is why Free State Agriculture has established a disaster fund. The Free State Agriculture Disaster Fund ensures that aid and the necessary precautionary training and equipment gets out quickly and directly where it is most needed.

You can help Free State Agriculture to get these farmers back on their feet.

Complete the form below to donate and Free State Agriculture will contact you.

Help ons boere in die Vrystaat weer opstaan na die verwoestende sprinkaanplae en om voorkomingsmaatreëls te tref voordat die eiers weer uitbroei

Suid-Afrika se landelike gebiede word ernstig bedreig deur ʼn buitengewone groot sprinkaanplaag. Hierdie ramp sal ʼn groot impak op voedselproduksie hê en kan ook die ekonomie in die geaffekteerde gebiede lamlê. Daarom moet die nodige voorkomingsmaatreëls getref word voordat die eiers weer uitbroei.

Ons moet hierdie gemeenskappe bystaan. Daarom het Vrystaat Landbou ʼn rampfonds gestig. Die Vrystaat Landbou-rampfonds verseker dat hulp en die nodige voorsorgopleiding en -toerusting vinnig en direk uitkom waar dit die nodigste is.

Jy kan Vrystaat Landbou help om hierdie boere weer op die been te kry en gereed te kry vir ‘n volgende vaag.

Voltooi die onderstaande vorm om ʼn skenking te maak en Vrystaat Landbou sal jou kontak.

  Vrystaat Landbou-rampfonds

  Hiermee ondersteun ek Vrystaat Landbou se rampfondsveldtog om landelike gebiede meer veerkragtig te maak en om rampverligting so vinnig moontlik te gee.

  Tipe skenking:

  Ek stem in tot die bepalings uiteengesit in Vrystaat Landbou se privaatheidsbeleid.

   Free State Agriculture Disaster Fund

   I hereby support Free State Agriculture's disaster fund campaign to make rural areas more resilient and to provide disaster relief as soon as possible.

   Type of donation:

   I agree to the provisions set out in Free State Agriculture's privacy policy.

   Vrystaat Landbou se vyfpunt-aksieplan vir veerkragtige landelike gemeenskappe en onmiddellike en doelgerigte rampverligting:

   1. Opleiding: Opleiding aan en ondersteuning van rampbestuursverteenwoordigers by elke landbouvereniging.
   2. Voorkoming: Bedinging by plaaslike regering en staatsdepartemente om te verseker dat die staat sy plig nakom in terme van rampvoorkoming en in die skryf en opstel van rampplanne wat elke munisipaliteit in plek behoort te hê.
   3. Mobilisering: Versekering dat rampverteenwoordigers die nodige toerusting het om rampe effektief te voorkom, en om tydens rampe effektief te kan kommunikeer en die regte strukture vinnig te kan ontplooi.
   4. Noodassessering: Spoedige goedkeuring van die nodige fondse om rampbehoeftebepalings volgens die bepalings van VL se beleid oor natuurlike rampe te doen (skakel na lededokumente).
   5. Koördinering van hulpverlening: Om skenkings verantwoordelik te kanaliseer en te bestuur sodat fondse spoedig beskikbaar gestel kan word.

   Free State Agriculture’s five-point action plan for resilient rural communities and immediate and targeted disaster relief:

   1. Training: Training of and support for disaster management representatives at each agricultural association.
   2. Prevention: Negotiations at local government level and with state departments to ensure the state fulfils its duty in terms of disaster prevention, and by writing and compiling disaster plans that each municipality should have in place.
   3. Mobilisation: Ensuring that disaster representatives have the necessary equipment to effectively prevent disasters, and to be able to communicate effectively and deploy the right structures quickly during disasters.
   4. Emergency assessment: Prompt approval of the necessary funds to set up disaster needs assessments in accordance with the provisions of FSA’s policy on natural disasters (link to member documents).
   5. Coordination of assistance: To channel and manage donations responsibly so that funds can be made available quickly.