New Expropriation Bill violates property rights

Nuwe Onteieningswet skend eiendomsreg

The newly proposed Expropriation Bill targets all assets of all citizens. This was the message that Free State Agriculture (FSA) conveyed today, during a media conference on the proposed Expropriation Bill.

Free State Agriculture released a report during their media conference in which the organization pointed out the dangers of the proposed Expropriation Amendment Act. “Unfortunately, in South Africa we do not have the certainty that the government is committed to entrenching fundamental economic building blocks. The most recent example of this is the proposed Expropriation Bill.” says Francois Wilken, president of Free State Agriculture.

“In general discourse, it is incorrectly assumed that only agricultural land is the target of expropriation without compensation. However, this law is not just an attack on farmers and landowners, but an attack on every individual’s property rights.” Wilken said.

During the media conference, Dr Jack Armour, FSA operations manager and Annelize Crosby, Agri SA head of Land Affairs, highlighted the biggest problems with the Expropriation Bill. These include:

1. the stated purpose of the Expropriation Act, namely redistribution;

2. the reason for expropriation namely public interest (which is not broadly defined);

3. that the law allows expropriation without compensation (EWC);

4. that the law establishes broad general categories within which EWC can take place and,

5. that all assets can be targeted by this legislation.

“This law must be stopped and therefore public opposition in this process is extremely important for FSA,” says Wilken. “Citizens must realize that if one person’s property rights can be targeted by the state, everyone’s property rights are in jeopardy. Therefore, Free State Agriculture intends to mobilize support against this amendment law as wide as possible. Expropriation without compensation is a make or break thing not only for farmers, but also for the country and all her people.”

Media enquiries:
Francois Wilken
President: Free State Agriculture
083 390 1831

Dr Jack Armour
Operations manager: Free State Agriculture
071 672 0271

Die nuut voorgestelde Onteieningswetsontwerp teiken alle bates van alle landsburgers. Dit was die boodskap wat Vrystaat Landbou (VL) vandag, tydens ’n media konferensie oor die voorgestelde Onteieningswet oorgedra het.

Vrystaat Landbou het tydens hul media konferensie ’n verslag bekend gestel waarin die organisasie die gevare van die voorgestelde Onteieningswysigingswet uitgewys het. “In Suid-Afrika het ons ongelukkig nie die sekerheid dat die regering daartoe verbind is om fundamentele ekonomiese boublokke te verskans nie. Die heel nuutste voorbeeld hiervan is die voorgestelde Onteieningswet.”, sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou.

“In algemene diskoers word daar verkeerdelik aangeneem dat slegs landbougrond die teiken van onteiening sonder vergoeding is. Hierdie wet is egter nie net ’n aanval op boere en grondeienaars nie, maar ’n aanval op elke individu se eiendomsreg.”, het Wilken gesê.

Tydens die media konferensie het Dr Jack Armour, VL bedryfbestuurder en Annelize Crosby, Agri SA hoof van Grondsake, die grootste probleme met die Onteieningswet uit gelig. Dit sluit in:

1. die uitgesproke doelwit van die Onteieningswet, naamlik herverdeling;
2. die rede vir onteiening naamlik openbare belang (wat nie breed gedefinieër word nie);
3. dat die wet onteiening sonder vergoeding (OSV) moontlik maak;
4. dat die wet breë algemene kategorieë daarstel waarbinne OSV kan plaasvind en,
5. dat alle bates deur hierdie wetgewing geteiken kan word.

“Hierdie wet moet gestop word en daarom is openbare teenkanting in hierdie proses vir VL uiters belangrik.”, sê Wilken. “Landsburgers moet besef dat as een persoon se eiendomsreg deur die staat geteiken kan word, almal se eiendomsreg in gedrang is. Daarom beoog Vrystaat Landbou om so wyd as moontlik ondersteuning teen hierdie wysigingswet te mobiliseer. Onteiening sonder vergoeding is ‘n maak of breek saak nie net vir boere nie, maar ook vir die land en al sy mense.” Enige persoon wat die Onteieningswysigingswet wil teenstaan, kan hul inset op Vrystaat Landbou se webwerf aanteken (https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/). Hierdie inset sal aan die parlement oorhandig word.

Media navrae:
Francois Wilken
President: Vrystaat Landbou
083 390 1831

Dr Jack Armour
Bedryfsbestuurder: Vrystaat Landbou
071 672 0271