New comments vital to stop Expropriation Bill in current form

Nuwe kommentaar noodsaaklik om OSV in huidige formaat te stop

Members of the public must clearly understand the two legislative processes currently at play to try to establish a principal that land could be expropriated for nil compensation; namely the Expropriation Bill process and the Draft Constitution 18th Amendment Bill process, to allow for nil compensation. Free State Agriculture (FSA) urges not just farm land owners, but all property owners, to make use of the extended time period for comments on the Expropriation Bill.

According to FSA it is far easier to accept the principle of expropriation without compensation through the legislative process that only requires a 50% majority in Parliament, whereas a Chapter 2 Constitutional amendment requires the support of two-thirds of Parliament. Hence the importance to stop the Expropriating Bill in its current form.

Free State Agriculture is opposed to expropriation without compensation. The organisation views the introduction of expropriation without compensation as a political and electioneering tool and not as a just and equitable mechanism to increase and strengthen property rights for all South Africans. By the current track record previously disadvantaged individuals will not own land, but government will only increase its own land ownership.

Currently, the state owns 5 300 farms in South Africa. FSA is of the opinion that the new clause among others proposing the circumstances in which land expropriation without compensation could be justified “in the public interest” be totally removed from the Expropriation Bill as well as any reference to nil compensation, as this ultimately will not be in the best interest of the country in the long term.

The FSA online petition gives members of the public more background information and the FSA action plan to oppose certain unacceptable provisions of the current Bill can be found on https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/. Written submissions can now be made until 28 February 2021, where after FSA will guide it’s members to take part in the public hearings to follow.

Lede van die publiek moet die twee wetgewende prosesse wat tans ter sprake is en daarop gemik is om ‘n beginsel vas te stel dat grond onteien kan word teen nul vergoeding duidelik verstaan. Die een behels die proses van ‘n onteieningswetsontwerp en die ander is die konsepproses vir die 18de wysigingswetsontwerp op die Grondwet, om nul vergoeding moontlik te maak. Vrystaat Landbou (VL) doen ‘n beroep op nie net eienaars van plaasgrond nie, maar ook alle eiendomseienaars om gebruik te maak van die verlengde tydperk vir kommentaar op die Wetsontwerp op Onteiening.

Volgens VL is dit baie makliker om die beginsel van onteiening sonder vergoeding deur die parlement te laat aanvaar deur die wetgewende proses wat slegs ‘n meerderheid van 50% in die parlement vereis, terwyl ‘n grondwetwysiging van hoofstuk 2 die steun van twee derdes van die parlement vereis. Daarom die belangrikheid om die Onteieningswetsontwerp in sy huidige formaat te stop.

Vrystaat Landbou is gekant teen onteiening sonder vergoeding. Die organisasie beskou die instelling van onteiening sonder vergoeding as ‘n politieke- en verkiesingsinstrument en nie as ‘n billike en regverdige meganisme om eiendomsreg vir alle Suid-Afrikaners te verbreed en te versterk nie. Uit die regering se geskiedkundige hantering blyk dit dat voorheen benadeelde individue nie grond sal besit nie, maar die regering sal slegs sy eie grondbesit vermeerder.

Tans besit die staat 5 300 plase in Suid-Afrika. VL is van mening dat die nuwe klousule, onder andere waarin die omstandighede waarin grondonteiening sonder vergoeding geregverdig kan word “in die openbare belang”, heeltemal verwyder word van die Wetsontwerp op Onteiening sowel as enige verwysing na nul vergoeding, aangesien dit uiteindelik nie op die lang termyn in die beste belang van die land sal wees nie.

VL se aanlyn-petisie, wat lede van die publiek meer agtergrond inligting gee en die VL-aksieplan om sekere onaanvaarbare bepalings van die huidige wetsontwerp te opponeer, kan gevind word op https://vrystaatlandbou.co.za/stop-onteiening/. Skriftelike voorleggings kan nou gedoen word tot 28 Februarie 2021, waarna VL sy lede sal lei om deel te neem aan die openbare verhore wat daarop volg.