Help Free State Agriculture to safeguard agricultural communities

The country’s farming communities suffer because criminals target farmers, workers and smallholding owners. Where these communities are not prepared, people are attacked and even horrifically murdered.

With your help, Free State Agriculture urgently wants to address and solve this problem. Complete the form below to provide support for farming communities to empower themselves through training to establish safer communities.

Help Vrystaat Landbou om landbougemeenskappe te beveilig

Die land se boerderygemeenskappe gaan gebuk onder kriminele wat boere, werkers en kleinhoewe-eienaars teiken. Waar hierdie gemeenskappe nie voorbereid is nie, word mense aangeval en selfs gruwelik vermoor.

Met jou hulp, wil Vrystaat Landbou hierdie probleem dringend aanpak en oplos. Voltooi die onderstaande vorm om jou ondersteuning vir boerderygemeenskappe te gee om hulself deur middel van opleiding te bemagtig om boerdery veilig te maak.

  Help Vrystaat Landbou om 5000 gesinne op plase op te lei

  Hiermee ondersteun ek Vrystaat Landbou se opleidingsveldtog om landelike gebiede te beveilig.

  Tipe ondersteuning:

  Ek stem in tot die bepalings uiteengesit in Vrystaat Landbou se privaatheidsbeleid.

   Help Free State Agriculture to safeguard 5000 families on farms

   I hereby support Free State Agriculture's training campaign to safeguard rural areas.

   Type of support:

   I agree to the provisions set out in Free State Agriculture's privacy policy.

   The Free State, as well as the rural areas and farming communities of the whole country, are suffering from criminals who attack and/or murder producers, emerging farmers, workers and even people living on farms or smallholdings. Free State Agriculture’s Rural Protection Strategy (RPS) is to prevent farm attacks and farm murders using and improving communication infrastructure, information and liaison, awareness, safety training and technological tools in farming communities.

   Criminals target farms with property-related crimes; stock theft and copper cable theft are the most frequent problems. This contributes to huge financial losses for farmers. As a result, they cannot continue sustainable farming. Rural towns are economically paralysed and depopulated when farmers cease farming practices due to financial losses suffered because of crime. This in itself leads to food security being threatened.

   FSA joins hands with a private security company to offer 14 modules of standardised training to farming communities in 2 phases. In this way, farmers can empower themselves, their families, workers and others who live on the farms to better protect themselves and their property.

   Training is offered in two phases:

   • Phase 1: Protecting hearth and home
   • Phase 2: Training for reaction groups

   Free State Agriculture’s five-point action plan for standardised rural safety training:

   1. Empowering farming communities by establishing purposeful, standardised training for farmers, their families, workers and persons living on farms.
   2. Creating awareness and standardised training modules regarding all aspects of safety for workers and occupiers of farms.
   3. Creating and establishing actions for crime prevention.
   4. Broadening of linking information and communication networks to a central point at FSA for all farming communities.
   5. Extending involvement and engagement of all farming communities in an organised agricultural structure.

   Die Vrystaat, asook die hele land, se landelike gebiede en boerderygemeenskappe gaan gebuk onder kriminele wat produsente, opkomende boere, werkers en selfs mense wat op plase of kleinhoewes woon, aanval en/of vermoor. Die fokus van Vrystaat Landbou se Landelike Beveiligingstrategie (LBS) is om plaasaanvalle en -moorde te voorkom deur die gebruikmaking en verbetering van kommunikasie-infrastruktuur, inligting en skakeling, bewusmaking, veiligheidsopleiding en tegnologiese hulpmiddels in boerderygemeenskappe.

   Kriminele teiken plase met eiendomsverwante misdade, waaronder veediefstal en koperkabeldiefstal die grootste probleme is. Dit dra by tot groot finansiële verliese vir boere. Hulle kan gevolglik nie volhoubaar verder boer nie en plattelandse dorpe word ekonomies lamgelê en ontvolk as gevolg van die staking van boerderypraktyke weens finansiële verliese deur misdade. Dit opsigself lei daartoe dat voedselsekerheid bedreig word.

   VL vat hande met ʼn privaat sekuriteitsmaatskappy om 14 modules van gestandaardiseerde opleiding in 2 fases aan boerderygemeenskappe te bied. Sodoende kan boere hulself, hul families, werkers en ander wat op die plase woon, bemagtig om hulself en hul eiendom beter te beskerm.

   Opleiding word in twee fases aangebied:

   • Fase 1: Die beskerming van huis en haard
   • Fase 2: Opleiding vir reakiegroepe

   Vrystaat Landbou se vyfpunt-aksieplan vir gestandaardiseerde landelike veiligheidsopleiding:

   1. Bemagtiging van boerderygemeenskappe deur doelgerigte, gestandaardiseerde opleiding vir boere, hul gesinne, werkers en persone woonagtig op plase daar te stel.
   2. Bewusmaking en gestandaardiseerde opleidingsmodules rakende alle veiligheidsaspekte vir werkers en plaasbewoners.
   3. Skepping en vestiging van aksies vir misdaadvoorkoming.
   4. Uitbreiding in skakeling van inligting- en kommunikasienetwerke na ʼn sentrale punt by VL vir alle boerderygemeenskappe.
   5. Uitbreiding van betrokkenheid en inskakeling van alle boerderygemeenskappe by ʼn georganiseerde landboustruktuur.