Resistance to corruption, poor service delivery and expropriation needed

“Resist corruption, poor service delivery and imminent expropriation of assets by taking control of your immediate environment and circumstances”. This was the message of Francois Wilken, president of Free State Agriculture, to farmers during the organization’s virtual congress in Bloemfontein.

The Kwazulu-Natal riots, crumbling infrastructure, unsafe environments and deteriorating socio-economic conditions indicate that the situation in South Africa is deteriorating. “Farmers must realize that these problems can no longer be solved by the state. The government is clumsy and unorganized and is clearly more interested in what they can appropriate for themselves “, Wilken believes.

Wilken emphasized that the agricultural community must see the opportunities in the current environment. “The withdrawal of the state offers communities the opportunity to take practical control of their environments.”

Regarding the economic circumstances, Wilken stated that South Africa will have to think differently about the economy. He believes that there is simply no more room for racially motivated social experiments such as BEE, affirmative action and land expropriation. “These policies only lead to corruption, job losses and undermine social cohesion. The country’s economy is being held hostage by the redistribution obsession and it is the unemployed who are paying the price for it.”

Wilken stressed that the time had come for the public to stand up, shake hands and build up. “Do not wait for someone else to change things. It is time that we (agriculture) stand up and are no longer kicked around and threatened by ideologies and populist statements.”

Weerstand teen korrupsie, swak dienslewering en onteiening is nodig

“Bied weerstand teen korrupsie, swak dienslewering en dreigende onteiening van bates deur beheer te neem van jou onmiddellike omgewing en omstandighede”. Dit was die boodskap van Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou, aan landbouers tydens die
organisasie se virtuele kongres in Bloemfontein.

Die Kwazulu-Natal onluste, verbrokkelende infrastruktuur, onveilige omgewings en verslegtende sosio-ekonomiere omstandighede dui daarop dat die situasie in Suid-Afrika versleg. “Landbouers moet besef dat hierdie probleme nie langer deur die staat opgelos kan word nie. Die regering is onbeholpe en planloos en is duidelik meer geïnteresseerd in wat hulle vir hulself kan toeëien ”, meen Wilken.

Wilken het benadruk dat die landbougemeenskap die geleenthede in die huidige omgewing moet raaksien. “Die onttrekking van die staat bied vir gemeenskappe die geleentheid om prakties beheer van hul omgewings te neem”.

Oor die ekonomiese omstandighede het Wilken gemeld dat Suid-Afrika anders sal moet dink oor die ekonomie. Hy is van mening dat daar bloot net nie meer ruimte vir rasbehepte sosiale eksperimente soos BEE, regstellende aksie en grondonteiening is nie. “Hierdie beleide lei net tot korrupsie, werksverliese en ondermyn die sosiale samehang. Die land se ekonomie word gyselaar gehou deur die herverdelingsbeheptheid en is dit die werkloses wat die prys daarvoor betaal.”

Wilken het benadruk dat die tyd aangebreek het vir die publiek om op te staan, hande te vat en op te bou. “Moenie op iemand anders wag om dinge te verander nie. Dit is tyd dat ons (landbou) opstaan en nie meer rond geskop en gedreig word deur idiologieë en populistiese uitsprake nie.”