Set claims against bad roads and losses

Community members from all over the Free State are furious following another car accident on the R103 between Warden and Vrede in which a young teacher and two truck occupants died last Friday.

“The government’s arrogant and indifferent attitude can no longer be tolerated. How many more lives must be lost before the government acts? ” says Francois Wilken, president of Free State Agriculture.

Wilken believes the department of roads should be held accountable for the accidents, due to the negligence to adequately maintain and repair the roads where necessary.

According to Johann du Toit, a school principal in the Memel area and one of the first people on the scene during which the three people died last Friday, the communities of Memel, Warden and Vrede are tired of talking.

A WhatsApp group led by Du Toit, sketches the story of the communities’ fear of using the roads and thousands of rands worth of damage to vehicles due to the terrible decay. The three communities are in the process of setting up a committee that will discuss various actions, such as a petition, to demand action from the department.

Meanwhile, Francois Wilken encourages the public to make use of the claim procedure and claim form for damage to a motor vehicle, as provided by the Department of Roads. He also requests that a copy of the completed document after submission to the department be sent to Free State Agriculture at info@vslandbou.co.za for record purposes.

“We can not just sit back and accept things as they are and remain silent. It has long been time for the government to take note of communities’ unhappiness. We will continue to put pressure until there are results.”

Stel eise in teen swak paaie en verliese

Gemeenskapslede van regoor die Vrystaat is woedend na aanleiding van die soveelste motorongeluk op die R103 tussen Warden en Vrede waarin ʼn jong onderwyser en twee vragmotor insittendes verlede week Vrydag oorlede is.

“Die regering se arrogante en ongeërgde houding kan nie meer geduld word nie. Hoeveel lewensverliese moet daar nog wees voor die regering gaan optree?” sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou.

Wilken meen die departement van paaie moet aanspreeklik gehou word vir die ongelukke, weens die nalatigheid om die paaie voldoende in stand te hou en te herstel waar nodig.

Volgens Johann du Toit, ’n skoolhoof in die Memel-omgewing en een van die eerste persone op die toneel waartydens die drie persone verlede Vrydag oorlede is, meen die gemeenskappe van Memel, Warden en Vrede is moeg gepraat.

’n WhatsApp-groep onder leiding van Du Toit, skets die verhaal van die gemeenskappe se vrees om die paaie te gebruik en duisende rande se skade aan voertuie weens die haglike verval. Die drie gemeenskappe is in die proses om ’n komitee saam te stel wat verskeie aksies, soos ’n petisie, sal bespreek om optrede van die departement te eis.

Intussen moedig Francois Wilken die publiek aan om gebruik te maak van die eis prosedure en eisvorm vir skade aan ’n motorvoertuig, soos voorsien deur die departement van paaie. Hy versoek ook dat ’n afskrif van die voltooide dokument na indiening by die departement aan Vrystaat Landbou gestuur word by info@vslandbou.co.za vir rekorddoeleindes.

“Ons kan nie net terugsit en dinge aanvaar soos dit is en stilbly nie. Dit het lankal reeds tyd geword vir die regering om kennis te neem van gemeenskappe se ongelukkigheid. Ons gaan aanhou druk plaas tot daar resultate is.”