Help Free State Agriculture (FSA) to stop Expropriation. Endorsing our submission to parliament.

The new Expropriation Bill seeks to create a framework where expropriation of assets with nil compensation may be possible. This bill allows for any property (not just land) to be seized by the state and must, in its current form, be stopped.

Help Free State Agriculture to stop this Expropriation Bill. To make your submission to parliament, complete the form below:

  Stop ExpropriationStop die Onteieningswet

  I hereby wish to submit my opposition to the Expropriation Bill and support Free State Agriculture’s submission and efforts to stop the Expropriation Bill.Hiermee wil ek my teenkanting ten opsigte van die Onteieningswetsontwerp uitspreek en Vrystaat Landbou se voorlegging en pogings om die Onteieningswetsontwerp te stop, ondersteun.

  I consider this to be an individual submission distinct and separate from any other
  I agree to the terms set out in the FSA’s Privacy Policy

  I, the undersigned view this as my individual and separate input to the parliamentary process regarding the Expropriation Bill. Furthermore, I consider the following as unacceptable aspects of the bill and as a risk to my civil liberties:

  1. De-facto state control of all property (Clause: 3)
  2. Municipalities will have the right to apply and regulate this law (Clause: 1)
  3. Expropriation in “public interest” is broadly defined and as such implies that any reason can be used for expropriation. (Clause: 1)

  My position on the legislative issue regarding property rights include the following:

  1. I agree with FSA and reject any amendment to section 25 of the Constitution of the Republic of South Africa (No. 108 of 1996) or any current similar bills of which FSA is of the opinion that such amendment may have a negative impact on any form of private property rights. At the same time, any expropriation of any form of private property without compensation is completely rejected.
  2. Like FSA, I support future-oriented, economically sustainable agricultural development that aims to pursue the expansion of the agricultural sector as well as food security to the people of South and Southern Africa.
  3. I agree with FSA that the state, commercial banks, and other financing institutions must establish financing models that provide full title to all new entrants to agriculture.
  4. Property rights must be expanded to be accessible for all South Africans. The Expropriation Bill diminishes and threatens property rights.

  FSA’s five-point action plan:

  1. FSA will take part in drafting the detailed written submission in collaboration with AgriSA and our members.
  2. FSA will mobilise the public to stop the Expropriation Bill.
  3. FSA will formally present to parliament the submissions from all members of the public that signed this memorandum.
  4. FSA will actively take part in the public hearings following the period for written representation.
  5. FSA will oppose any legislation that may have a negative impact on any form of property right, or expropriation of any form of private property without just and equitable compensation.

  Ek, die ondergetekende, beskou hierdie as my individuele en wettige inset en kommentaar op die parlementêre proses rakende die Onteieningswetsontwerp. Verder, beskou ek die volgende as onaanvaarbare aspekte van die Onteieningswetsontwerp en as ‘n risiko vir my burgerlike vryhede:

  1. De facto-staatsbeheer van alle eiendom (Klousule: 3)
  2. Munisipaliteite sal die reg hê om hierdie wet toe te pas en te reguleer (Klousule: 1)
  3. Onteiening in “openbare belang” word breedweg omskryf en as sodanig impliseer dit dat enige rede vir onteiening gebruik kan word. (Klousule: 1)

  My standpunt oor die wetgewende kwessie rakende eiendomsreg sluit die volgende in:

  1. Ek stem saam met VL en verwerp enige wysiging van artikel 25 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Nr. 108 van 1996) of enige huidige soortgelyke wetsontwerpe waarvan VL van mening is dat sodanige wysiging ‘n negatiewe impak op enige vorm van private eiendomsreg kan hê. Terselfdertyd word enige onteiening van enige vorm van privaat eiendom sonder vergoeding heeltemal verwerp.
  2. Soos VL, ondersteun ek toekomsgerigte, ekonomies volhoubare landbou-ontwikkeling wat daarop gemik is om die uitbreiding van die landbousektor sowel as voedselsekerheid aan die mense van Suid- en Suider-Afrika na te streef.
  3. Ek stem saam met VL dat die staat, kommersiële banke en ander finansieringsinstellings finansieringsmodelle moet instel wat voltitel aan alle nuwe toetreders tot die landbou verskaf.
  4. Eiendomsreg moet uitgebrei word om vir alle Suid-Afrikaners toeganklik te wees. Die Onteieningswetsontwerp bedreig en kort eiendomsreg in.

  VL se vyfpunt-aksieplan:

  1. VL sal aan die opstelling van die gedetailleerde skriftelike voorlegging in samewerking met AgriSA en ons lede deelneem.
  2. VL sal die publiek mobiliseer om die Onteieningswetsontwerp te stop.
  3. VL sal die voorleggings namens alle lede van die publiek wat hierdie memorandum onderteken het, formeel aan die parlement voorlê.
  4. VL sal aktief aan die openbare verhore wat op die tydperk vir skriftelike verteenwoordiging volg, deelneem.
  5. VL sal enige wetgewing wat ‘n negatiewe impak op enige vorm van eiendomsreg kan hê, of onteiening van enige vorm van privaat eiendom sonder regverdige en billike vergoeding teenstaan.