What is needed from the budget for agriculture

Wat landbou uit die begroting benodig

“A safe and conducive environment is necessary for the agricultural sector to flourish in the Free State and South Africa” says Francois Wilken, President of Free State Agriculture (FSA).

To date government has failed to provide this conducive environment, choosing instead to follow divergent and divisive political ideologies.

Without conditions conducive for productive commercial agriculture in the Free State, over 10 000 jobs could be lost, food security jeopardised and rural towns and their infrastructure will slip further into decay, trapping rural residents in a continued downward spiral of poverty.

An enabling budget aligning with the action plans presented at the SONA will bear credibility to the proposed plans. Will the Minister of Finance put the money where the Presidents mouth is? I.e. by tabling:

 • Enough Budget to improve rural safety and address the scourge of violent crime.
 • Allocation toward dignified job creation instead of grants increasing social dependency on the state.
 • Take steps to improve the employability and productivity of the entry level workers demanding increased national minimum wages.
 • Special Infrastructure project to fix desperately needed rural roads infrastructure.
 • Sufficient funds for purchasing enough land required for agricultural sector reforms and to meet the need for land for erecting own houses where municipal services can be provided.
 • Address the states’ salary bill of an ineffective bloated bureaucracy that years of cadre deployment has created.

These and other matters were included in a letter to the Minister commenting on his economic policy and as tips for the budget. A copy of this letter can be found on our website at https://bit.ly/3sx554L

FSA sincerely hopes the minister is guided by sound economic reasoning and not political ideologies. Or worse, that the budget is directed to where the ANC can most easily have their last looting spree of the state coffers before we as a nation drop off the fiscal cliff to hit rock bottom!

As a nation we all were affected by COVID and all need to tighten our belts and make ends meet, cutting back on more highly taxed luxuries and getting down to get the economy going again and to create jobs and dignity.

“Agriculture has certainly proved its worth to the national economy through its resilience despite also battling the natural elements and hopes to be acknowledged as such in the forthcoming budget and further enabled to boost out economy instead of being milked dry through stifling taxation!” says Wilken.

Tax rebates for communities that are forced to fix public infrastructure or to incur expenses related to improving farm safety would be most welcome.

“’n Veilige en bevorderlike omgewing is nodig in die Vrystaat en Suid-Afrika om te kan floreer.” sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL).

Tot dusver het die regering egter nie daarin geslaag om hierdie bevorderlike en volhoubare omgewing te bied nie, maar kies eerder om uiteenlopende en verdelende politieke ideologieë te volg.

Sonder toestande wat bevorderlik en volhoubaar is vir produktiewe kommersiële landbou in die Vrystaat, kan meer as 10 000 poste verlore gaan, voedselsekerheid in gevaar stel en plattelandse dorpe en hul infrastruktuur sal verder verval en landelike inwoners in ‘n voortdurende afwaartse spiraal van armoede vasvang.

ʼn Bemagtigende begroting wat belyn is met die aksieplanne wat by die SONA voorgelê is, sal geloofwaardigheid aan die voorgestelde planne bied. Sal die Minister van Finansies die geld aanwend soos deur die President voorgehou is? VL sal wil sien dat die volgende kwessies aandag geniet:

 • Voldoende begroting om landelike veiligheid te verbeter en die vlaag van geweldsmisdaad aan te spreek.
 • Toekenning na waardige werkskepping in plaas van toelaes wat die sosiale afhanklikheid  van die staat verhoog.
 • Stappe om die indiensneembaarheid en produktiwiteit van die intreevlakwerkers te verhoog wat hoër nasionale minimum lone eis.
 • Spesiale infrastruktuur-projek wat broodnodig is om landelike paaie se infrastruktuur op te los.
 • Voldoende fondse vir die aankoop van genoeg grond wat benodig word vir hervormings in die landbousektor en om in die behoefte aan grond vir die oprigting van eie huise waar munisipale dienste gelewer kan word, te voorsien.
 • Spreek die staat se salarisrekening van ‘n oneffektiewe opgeblase burokrasie wat jare se kaderontplooiing geskep het aan.

Vrystaat Landbou het hierdie en ander aangeleenthede opgeneem in ‘n brief aan Minister Mboweni waarin die organisasie kommentaar lewer op sy ekonomiese beleid en wenke vir die begroting voorstel. ’n Afskrif van hierdie brief kan op ons webtuiste gevind word – https://bit.ly/3sx554L

Vrystaat Landbou hoop van harte dat die minister gelei word deur goeie ekonomiese redenasies en nie deur politieke ideologieë nie. Of erger nog, dat die begroting gerig is op die plek waar die ANC die laaste keer hul laaste plundertog van die staatskas kan hou voordat ons as ‘n nasie van die fiskale krans tuimel om die bodem te tref!

As ‘n nasie is ons almal deur COVID geraak en moet ons almal die gordel stywer trek deur luukses meer te belas om sodoende die ekonomie weer aan die gang te kry en werk en waardigheid te skep.

“Die landbousektor het beslis sy waarde vir die nasionale ekonomie bewys deur sy buigbaarheid, ondanks die feit dat hy ook met die natuurlike elemente gesukkel het. Ons hoop om in die komende begroting as sodanig erken te word en verder bemagtig te word om die ekonomie te bevorder, in plaas daarvan om droog gemelk te word deur stremmende belasting!” sê Wilken.

Belastingkortings vir gemeenskappe wat gedwing word om openbare infrastruktuur reg te stel of wat uitgawes aangaan wat verband hou met die verbetering van plaasveiligheid, sal verwelkom word.