Riots show why the firearms Bill should be stopped

The public is once again called upon to comment on the Firearms Control Amendment Act, says Tommie Esterhuyse, vice-president of Free State Agriculture (FSA), after the organisation’s written comments were submitted by e-mail on 21 July 2021.

The recent events in Kwazulu-Natal as well as Gauteng in particular, together with President Ramaphosa’s recognition on national television on 16 July 2021 that the state was unprepared to address the large-scale looting and damage to property, once again emphasized the right to self-defense. In this respect, it was in many cases civilians from all cultures who were always the last barrier between large-scale looting and destruction in their communities.

This is indicative of the importance of the public’s ability to act in self-defense, and in that respect the proposed amendment seeking to remove firearms licensing for self-defense purposes does not make sense at all. “This is just one of the many proposed amendments that are out of touch with the realities of the current crime situation in South Africa and are contained in the comments submitted by Free State Agriculture with regard to the proposed amendment act.” says Esterhuyse.

There is time until August 2, 2021 to submit written comments. FSA has made a campaign page available for submissions against this law. The submissions made on this page will be handed over to parliament. The website can be visited at https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/

Onluste wys waarom die wapenwet gestop moet word

Daar word weereens ’n beroep op die publiek gedoen om kommentaar op die Wysingswet op Vuurwapenbeheer te lewer, sê Tommie Esterhuyse, vise-president van Vrystaat Landbou (VL), nadat dié organisasie se skriftelike kommentaar op 21 Julie 2021 per e-pos ingedien is.

Die onlangse gebeure in veral Kwazulu-Natal asook Gauteng, tesame met President Ramaphosa se erkenning op nasionale televisie op 16 Julie 2021 dat die staat onvoorbereid was om die grootskaalse plundering en beskadiging van eiendom aan te spreek, het weereens die klem op die reg tot selfverdediging geplaas. In hierdie opsig was dit in baie gevalle burgerlikes uit alle kulture wat telkens die laaste versperring tussen grootskaalse plundering en vernietiging in hul gemeenskappe was.

Dit is aanduidend van die belangrikheid van die publiek se vermoë om in selfverdediging te kan optree en in daardie opsig maak die voorgestelde wysiging wat vuurwapenlisensiëring vir selfverdediging doeleindes wil verwyder, hoegenaamd nie sin nie. “Dit is maar een van die talle voorgestelde wysigings wat uit voeling is met die realiteite van die hedendaagse misdaadsituasie in Suid-Afrika en vervat is in die kommentaar wat Vrystaat Landbou ten opsigte van die voorgestelde wysigingswet ingedien het.” sê Esterhuyse.

Daar is tyd tot 2 Augustus 2021 om skriftelike kommentaar in te dien. VL het ’n veldltogblad beskikbaar gestel vir submissies teen hierdie wet. Die submissies wat op hierdie blad gemaak word sal aan die parlement oorhandig word. Die webblad kan besoek word by https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/