SONA: Three questions should be posed to Pres. Ramaphosa

SONA: Drie vrae moet aan pres. Ramaphosa gestel word

SONA: Three questions should be posed to Pres. Ramaphosa
1. Why do black farmers not receive title deeds?
2. Why destroy agriculture jobs through the new minimum wage?
3. How can government build new cities if current infrastructure is crumbling?

According to Free State Agriculture (FSA), these are the questions that arise from Pres. Ramaphosa’s 2021 State of the Nation Address (SONA) address. In a statement today, the FSA raised its concern that the country is continuing a path of failed policy and unattainable
promises.

“Of all the issues raised such as property rights, unemployment and basic infrastructure and service delivery, property rights stand out as the centre of South Africa’s economic and social debate, yet the country was left with few answers after the state of the nation
address,” said President of Free State Agriculture, Francois Wilken.

“There is no way that EWC can speed up land reform! Expropriation even with compensation is a process of last resort when negations fail and is a long ugly process drawn out in the courts breaking down
trust and relations and placing huge personal and financial stress on the affected parties. This is certainly not the process to follow when building cohesion and unity in a country. It is definitely not the way “to build a new and more equal economy and a better, more just society” as said in the SONA. Secure property rights and policy certainty is the way to “accelerate our economic recovery” and “implement economic reforms to create sustainable jobs and drive inclusive growth.”

The President boasted about the “transfer of 5 500 farms to 300 000 beneficiaries”. “This is not the reality. These beneficiaries do not own anything. The state owns their land”, said Wilken. “If property ownership is a government imperative, why do black farmers not receive title deeds?”

Pres. Ramaphosa exclaimed his commitment to job creation, however just the past week a new national minimum wage has been introduced. Despite all arguments, the economic reality is that higher wages are not affordable in a shrinking economy. As it where a farm worker earn more in a few days of work at a market related wage rate, than the jobless support they would receive from government. In economic times like these, the minimum wage has become a barrier to entry for both the worker and the (prospective) employer. Why destroy agricultural jobs through the new minimum wage?

How can government build new cities if current infrastructure is crumbling? Both municipal and provincial infrastructure such as roads, water- and sanitation services are crumbling across the country and especially in rural areas, because of a lack maintenance and good
management. The announcement to build new cities seems to be a tone-deaf elitist response to the service plight of millions of citizens. South African’s should not pay for these political vanity projects.

“As farmers and job creators we are more concerned after SONA 2021. Policies needed to support food security and property rights have been ignored. Instead, political ideology holds sway. The state has been weakened by looting and corruption. Clearly, we can expect this trajectory to continue. This means that the agriculture community will have to increase its leadership role in rural areas of South Africa,” Wilken said.

  1. Waarom ontvang swart boere nie titelaktes nie?
  2. Waarom landbouposte vernietig deur die nuwe minimum loon?
  3. Hoe kan die regering nuwe stede bou wanneer die huidige infrastruktuur verbrokkel?

Volgens Vrystaat Landbou (VL) is die vrae wat spruit uit pres. Ramaphosa se 2021-staatsrede. In ‘n verklaring het VL vandag sy kommer uitgespreek dat die land ‘n pad van mislukte beleid en onbereikbare beloftes voortsit.

“Van al die kwessies wat geopper is soos eiendomsreg, werkloosheid en basiese infrastruktuur en dienslewering, staan eiendomsreg uit as die middelpunt van Suid Afrika se ekonomiese en sosiale debat, maar die land is met min antwoorde gelaat na die staatsrede,” het president van Vrystaat Landbou, Francois Wilken, gesê.

Volgens VL is daar geen manier waarop onteiening sonder vergoeding grondhervorming kan bespoedig nie. Onteiening, selfs met vergoeding, is ‘n laaste uitweg wanneer onderhandelings misluk, en is ‘n lang onsmaaklike proses wat in die howe uitgerek word. Vertroue en verhoudings lei skade en plaas groot persoonlike en finansiële spanning op die betrokke partye. Dit is beslis nie die proses om te volg wanneer samehorigheid en eensgesindheid gebou word in ʼn land nie. Die beskerming van eiendomsreg en beleidsekerheid is die beste manier om ons ekonomiese herstel te bespoedig en ekonomiese hervormings deur te voer om volhoubare werk te skep en inklusiewe groei te bevorder.

Die president het gespog met die “oordrag van 5 500 plase na 300 000 begunstigdes”. “Dit is nie die waarheid nie” sê Wilken. “Hierdie begunstigdes besit niks nie. Die staat besit hul grond. As eiendomsbesit ‘n regeringsbelang is, waarom kry swart boere nie titelaktes nie?”

Pres. Ramaphosa het sy verbintenis tot werkskepping bevestig, maar die afgelope week is ‘n nuwe nasionale minimum loon ingestel. “Ten spyte van alle argumente, is die ekonomiese realiteit dat hoër lone nie bekostigbaar is in ‘n krimpende ekonomie nie.” sê Wilken. ‘n Plaaswerker kan binne ‘n paar dae se werk meer verdien teen ‘n markverwante loon as ’n werklose met die toelaag wat hulle van die regering sou ontvang. In ekonomiese tye soos hierdie, het die minimum loon eerder ’n struikelblok vir toegang vir beide die werknemer en die (voornemende) werkgewer geword. Waarom landbouposte vernietig deur die nuwe minimum loon?

Hoe kan die regering nuwe stede bou wanneer die huidige infrastruktuur verbrokkel? Beide munisipale en provinsiale infrastruktuur soos paaie, water- en sanitasiedienste verbrokkel regoor die land en veral in landelike gebiede weens gebrek aan instandhouding en goeie bestuur. Die aankondiging om nuwe stede te bou, blyk ‘n vals elitistiese reaksie te wees op die benarde posisie van miljoene burgers. Suid-Afrikaners moet nie vir hierdie ydele politieke projekte betaal nie.

‘As boere en werkskeppers is ons selfs meer besorg na SONA 2021. Beleid wat nodig is om voedselsekerheid en eiendomsreg te ondersteun is geïgnoreer. In plaas daarvan hou die politieke ideologie die posisie. Die staat is verswak deur plundering en korrupsie. Dit is duidelik dat ons kan verwag dat hierdie trajek sal voortduur. Dit beteken dat die landbougemeenskap sy leiersrol in landelike gebiede in Suid-Afrika sal moet vergroot.” het Wilken gesê.