107 639 submissions against the Constitutional Amendment

The amendment of Section 25 of the Constitution will only add to the woes of South Africa. This was the message to parliament by the more than 107 000 citizens that took part in the Free State Agriculture (FSA)’s public campaign to protect property rights and oppose the constitutional amendment of Section 25.

According to Francois Wilken, President of Free State Agriculture, this support shows that the views of FSA on property rights has a much wider support base than its farmers member’s base. “It shows that there is a significant portion of the public that understands that undermining property rights will lead to the undermining of human rights”.

FSA submitted its opposing comments on Friday, August 13th to the parliamentary committee. The reasons for FSA rejecting any Constitutional amendment include:

  1. Local and international investment uncertainty that will stifle employment growth further.
  2. The amendment will open a gap for zero compensation for all property. No investment can be made in any property if the ownership of that property cannot be guaranteed for the duration of the investment. Section 25 of the constitution as it is, properly applied using market prices as a basis, can achieve a just and equitable land reform as required.
  3. Our mandated position by our members is to lobby for private property rights. Any form of custodianship or nationalisation by the state is vehemently opposed. The state has clearly proved its incompetence to manage land justly and equitably on behalf of the citizens of SA.

“Placing highly productive rural agricultural land based operations in jeopardy by forging ahead with the proposed constitutional amendments, will only push South Africa further into a grave economic and humanitarian crisis and not the economic freedom for the masses as promised by politicians” said Wilken.

VL ondersteun deur 107 639 voorleggings teen die grondwetlike wysiging

Die wysiging van artikel 25 van die Grondwet sal slegs tot die ellende van Suid-Afrika bydra. Dit was die boodskap aan die parlement van die meer as 107 000 burgers wat aan Vrystaat Landbou (VL) se openbare veldtog om eiendomsreg te beskerm en die grondwetlike wysiging van artikel 25 teë te staan, deelgeneem het.

Volgens Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou, toon hierdie steun dat VL se siening oor eiendomsreg ‘n baie wyer ondersteuningsbasis het as slegs die organisasie se landbou-lede. “Dit toon dat daar ‘n aansienlike deel van die publiek is wat verstaan dat die ondermyning van eiendomsreg tot die ondermyning van menseregte sal lei.”

VL het sy opponerende kommentaar op Vrydag, 13 Augustus aan die parlementêre komitee voorgelê. Die redes waarom Vrystaat Landbou enige grondwetlike wysiging verwerp, sluit in:

  1. Plaaslike en internasionale beleggingsonsekerheid wat indiensnemingsgroei verder sal stuit.
  2. Die wysiging sal ‘n leemte vir nulvergoeding van alle eiendom oopmaak. Geen belegging kan in enige eiendom gemaak word as die eienaarskap van die eiendom nie vir die duur van die belegging gewaarborg kan word nie. Artikel 25 van die Grondwet soos dit is, behoorlik toegepas met markpryse as basis, kan ‘n regverdige en billike grondhervorming bewerkstellig soos vereis.
  3. Vrystaat Landbou is deur sy lede gemandateer om privaat eiendomsreg te beskerm. Enige vorm van voogdyskap of nasionalisering deur die staat word hewig teëgestaan. Die staat het duidelik sy onbevoegdheid bewys om grond regverdig en billik namens die burgers van SA te bestuur.

“Om hoogs produktiewe landelike landbougrond bedrywighede in gevaar te stel deur voort te gaan met die voorgestelde grondwetlike wysigings, sal Suid-Afrika net verder in ‘n ernstige ekonomiese en humanitêre krisis dryf en nie die ekonomiese vryheid vir die massas bied, soos deur politici belowe nie,” het Wilken gesê.