Help our farmers back on their feet after devastating veld fires in the Free State

South Africa’s rural area is suffering after devastating fires. This disaster has an impact on food production and has a devastating effect on the economy in the affected areas.

We need to assist these communities. That is why Free State Agriculture has established a disaster fund. The Free State Agriculture Disaster Fund ensures that the aid gets out quickly and directly where it is most needed.

You can help Free State Agriculture to get these farmers back on their feet.

Complete the form below to donate and Free State Agriculture will contact you.

Help ons boere weer opstaan na verwoestende brande in die Vrystaat

Suid-Afrika se landelike gebied gaan gebuk onder verwoestende brande. Hierdie ramp het ʼn impak op voedselproduksie en het ook die ekonomie in die geaffekteerde gebiede platgeslaan.

Ons moet hierdie gemeenskappe bystaan. Daarom het Vrystaat Landbou ʼn rampfonds gestig. Die Vrystaat Landbou-rampfonds verseker dat die hulp spoedig en direk uitkom waar dit die nodigste is.

Jy kan Vrystaat Landbou help om hierdie boere weer op die been te kry.

Voltooi die onderstaande vorm om ʼn skenking te maak en Vrystaat Landbou sal jou kontak.

  Vrystaat Landbou-rampfonds

  Hiermee ondersteun ek Vrystaat Landbou se rampfondsveldtog om landelike gebiede meer veerkragtig te maak en om rampverligting so vinnig moontlik te gee.

  Tipe skenking:

  Ek stem in tot die bepalings uiteengesit in Vrystaat Landbou se privaatheidsbeleid.

   Free State Agriculture Disaster Fund

   I hereby support Free State Agriculture's disaster fund campaign to make rural areas more resilient and to provide disaster relief as soon as possible.

   Type of donation:

   I agree to the provisions set out in Free State Agriculture's privacy policy.

   Free State Agriculture’s five-point action plan for resilient rural communities and immediate and targeted disaster relief:

   1. Training: Training of and support for disaster management representatives at each agricultural association.
   2. Prevention: Negotiations at local government level and with state departments to ensure the state fulfils its duty in terms of disaster prevention, and by writing and compiling disaster plans that each municipality should have in place.
   3. Mobilisation: Ensuring that disaster representatives have the necessary equipment to effectively prevent disasters, and to be able to communicate effectively and deploy the right structures quickly during disasters.
   4. Emergency assessment: Prompt approval of the necessary funds to set up disaster needs assessments in accordance with the provisions of FSA’s policy on natural disasters
   5. Coordination of assistance: To channel and manage donations responsibly so that funds can be made available quickly.

   Vrystaat Landbou se vyfpunt-aksieplan vir veerkragtige landelike gemeenskappe en onmiddellike en doelgerigte rampverligting:

   1. Opleiding: Opleiding aan en ondersteuning van rampbestuursverteenwoordigers by elke landbouvereniging.
   2. Voorkoming: Bedinging by plaaslike regering en staatsdepartemente om te verseker dat die staat sy plig nakom in terme van rampvoorkoming en in die skryf en opstel van rampplanne wat elke munisipaliteit in plek behoort te hê.
   3. Mobilisering: Versekering dat rampverteenwoordigers die nodige toerusting het om rampe effektief te voorkom, en om tydens rampe effektief te kan kommunikeer en die regte strukture vinnig te kan ontplooi.
   4. Noodassessering: Spoedige goedkeuring van die nodige fondse om rampbehoeftebepalings volgens die bepalings van VL se beleid oor natuurlike rampe te doen.
   5. Koördinering van hulpverlening: Om skenkings verantwoordelik te kanaliseer en te bestuur sodat fondse spoedig beskikbaar gestel kan word.