The state’s electricity monopoly is unsustainable.

“Load shedding during daylight hours can be prevented”, says Francois Wilken, President of Free State Agriculture. “For a country with abundant sunlight and independent power providers (IPPs) queuing up to supply solar and wind energy to the grid, it is just incomprehensible that this latent power cannot be harnessed in the grid.”

The reality is that potential electricity generation capacity already exists in South Africa. However, its trading and distribution are hampered by catastrophic policies of state control, BEE requirements, tenderpreneurship and the monopoly of local authorities in Eskom.

Meanwhile, Dr Jack Armour, commercial manager of FSA, says that the REIPPP (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Program) was extremely successful. According to Armour, these projects have already generated 6.4GW of renewable energy, created 67 new electricity generating businesses and created 52,000 jobs.

Without reliable electricity, the entire food value chain is forced to become partially self-sufficient at enormous capital costs. At the same time, farmers still have to pay a minimum of R2 500 per transformer point per month for access to a failing power network. Emerging and smaller farmers in particular cannot afford the alternative power generation options and are left at the mercy of ESKOM, which limits these farmers’ production capacity. These conditions in turn lead to high costs for the economy and also contribute to increased food prices.

FSA supports the call for an independent operational task team to be urgently appointed to lead the recovery of affordable and sustainable energy generation, storage and power supply to dominate political control and manipulation of South Africa’s energy sector.

However, for the preservation of food safety, it becomes critical to end the state-controlled monopoly or electricity supply and distribution.

Die staat se elektrisiteits-monopolie is onvolhoubaar.

“Beurtkrag gedurende daglig-ure kan  voorkom word”, sê Francois Wilken, President van Vrystaat Landbou. “Vir ‘n land met oorvloedige sonlig en onafhanklike krag voorsieners (IPP’s) wat toustaan ​​om son- en windenergie aan die netwerk te verskaf, is dit net onverstaanbaar dat hierdie latente krag nie in die netwerk benut kan word nie.”

Die realiteit is dat potensiële elektrisiteitsopwekkings-vermoë in Suid-Afrika reeds bestaan . Die verhandeling en verspreiding daarvan word egter aan bande gelê deur katastrofiese beleide van staatsbeheer, SEB vereistes, tenderpreneurskap en die monopolie van plaaslike owerhede in Eskom.

Intussen sê dr Jack Armour, kommersiële bestuurder van VL, dat die REIPPP (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement-program) uiters suksesvol was. Volgens Armour het hierdie projekte reeds 6.4GW se hernubare energie opgewek, 67 nuwe elektrisiteitsopwekkings-ondernemings geskep en  52 000 werksgeleenthede.

Sonder betroubare elektrisiteit word die totale voedselwaardeketting gedwing om gedeeltelik selfvoorsienend te raak teen enorme kapitale koste. Terselfdertyd moet boere steeds ‘n minimum van R2 500 per transformatorpunt per maand betaal vir toegang tot ’n kragnetwerk wat  faal. Veral opkomende en kleiner boere kan nie die alternatiewe kragopwekkingsopsies bekostig nie en word aan die genade van ESKOM oorgelaat, wat hierdie boere se produksievermoë beperk. Hierdie omstandighede lei weer tot hoë koste vir die ekonomie en dra ook by tot verhoogde voedselpryse.

VL ondersteun die oproep dat ‘n onafhanklike bedryfskundige taakspan dringend aangestel moet word om die herstel van bekostigbare en volhoubare energieopwekking, berging en kragvoorsiening te lei om politieke beheer en manipulasie van Suid-Afrika se energiesektor te oorheers.

Vir die behoud van voedselsekerheid raak dit egter krities om die staatsbeheerde monopolie of elektrisiteit voorsiening en verspreiding  te beëindig.