FSA will oppose nationalization of land through custodianship

“The EFF’s call to place all land under custodianship of the state is nothing other than nationalisation and should be opposed and stopped by all means.” This is the reaction of Free State Agriculture (FSA) on the suggestion that the draft bill to amend Section 25 of the Constitution should be revised to include ‘state custodianship’.

The recent request for postponement by the committee tasked with amending the Constitution to clearly stipulate Expropriation without Compensation and finalize their report confirms the reason for the strong position taken by Free State Agriculture (FSA) with our Stop Expropriation campaign!

“State custodianship will afford the state the power to nationalise the country’s land without any compensation.” says Francois Wilken, president of FSA. “This is not only against the best practices of international law, but will also mean the downfall of our economy and by implication the country as a whole! It is the biggest conceivable threat to food security and will also completely destroy our country’s economy, as no investor will consider South Africa.”

Wilken mentions that at a fairly recent FSA congress, the mandate was very clearly given to FSA by its members that “no one will take land from any farmer without fair compensation for it“. Free State Agriculture will therefore oppose this in all ways.

According to Wilken, “we will throw everything into the fight to stop it – we must now face reality.”

VL sal teenstand bied teen nasionalisering van grond deur voogdyskap

“Die oproep van die EFF om alle grond onder toesig van die staat te plaas, is niks anders as nasionalisering nie en moet met alle middele teëgestaan ​​en verhinder word.” Dit is die reaksie van Vrystaat Landbou (VL) op die voorstel dat die konsepwetsontwerp tot wysiging van Artikel 25 van die Grondwet hersien moet word om ‘staatsbewaring’ of voogdyskap in te sluit.

Die onlangse versoek om uitstel deur die komitee getaak met die wysiging van die Grondwet om Onteiening sonder Vergoeding duidelik te stipuleer en hul verslag te finaliseer, bevestig die rede vir die sterk standpunt wat Vrystaat Landbou (VL) gestel het met ons Stop Onteiening-veldtog!

“Staatsbewaring of voogdyskap sal die staat die mag gee om die land se grond te nasionaliseer sonder enige vergoeding.”, sê Francois Wilken, president van die VL. “Dit is nie net teen beste gebruike van internasionale reg nie, maar sal ook die ondergang van ons ekonomie en by implikasie die land as geheel beteken! Dit is die grootste denkbare bedreiging vir voedselsekerheid en sal ook ons ​​land se ekonomie heeltemal vernietig, aangesien geen belegger Suid-Afrika sal oorweeg nie.”

Wilken noem dat daar by ’n redelik onlangse VL-kongres baie duidelik die mandaat aan VL deur sy lede gegee is dat “niemand grond sal vat by enige boer sonder regverdige vergoeding daarvoor nie”.  Vrystaat Landbou sal dus op alle maniere hieroor teenstand bied.

Volgens Wilken “sal ons alles in die stryd werp om dit te keer – ons moet nou die realiteit in die oë kyk.”